Detaljplaner och badhus

Detaljplaner och badhus

Under 2020 är det mycket som ska hända i kommunen. Detaljplaner ska antas och byggnationen av förbifarten och breddningen av Ekerövägen intensifieras. Till MN:s radioprogram kom Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och från oppositionen Fredrik Sirberg (S), byggnadsnämndens vice ordförande, för att prata om vad som står på agendan 2020.

En av de detaljplaner som snart ska upp till beslut är planen för Träkvista torg.

– Den detaljplanen har ju processats under en ganska lång tid och är nu i läge för granskning. Vi har tagit till oss de synpunkter som har kommit från medborgarna och om jag får säga det, så tycker jag att det som nu är på väg fram ser bra ut, sa Fredrik Sirberg.

Det som många medborgare opponerat sig mot är husens höjder, något som man nu justerat så att husen inte ska upplevas som alltför höga för de närboende.

– Vi går ju från att vara en landsortskommun till att bli lite större och det är klart att vi måste anpassa höjder och volymer efter vad som passar in. Men samtidigt ska Ekerö centrum utvecklas och då är  flytten av bussgaraget avgörande. Men det är en stor och dyr process. Vi vill ju gärna att den blir av och det är kostnader som då måste täckas av exploateringar, kommenterade Adam Reuterskiöld. 

Medborgardialoger har skett kring Ekerö och Stenhamra centrums utveckling.

– Jag och byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet deltog vid dialogen kring Stenhamra centrum. Vi valde framförallt att lyssna på medborgarnas synpunkter. Det vi saknade var ungdomarna, de yngre grupperna var dåligt representerade. Men vi ser fram emot att vi i nästa led även får deras åsikter, sa Fredrik Sirberg.

Hur går det med badhuset?

– Det är full fart på projektet. Rambeskrivningen jobbas nu om av tjänstemännen för att få fram ett upphandlingsdokument. Det hoppas vi kommer ut till våren, sa Adam Reuterskiöld.

– Det är skattepengar det handlar om och det måste hanteras på ett bra sätt. Vi socialdemokrater har också sagt att det här behöver processas i kommunstyrelsen för att ha det på rätt nivå, sa Fredrik Sirberg.

Årets första kommunfullmäktigemöte är 10 mars. Ärendelistan är ännu inte satt, men det kommer bland annat vara en del detaljplaner som ska behandlas och olika taxor som ska justeras.

– Jag hoppas att vi kommer att prata om särskilda boenden, om vård- och omsorgsproblematiken, för vi behöver få fram väldigt många platser under de kommande åren. Jag vill också höra från Adam i talarstolen att man har fått gehör från Trafikverket när det gäller vägen, så att vi hittar en lösning som gör att medborgarna lider så lite som möjligt, sa Fredrik Sirberg.

– Jag ser fram emot det också Fredrik. Det finns områden som inte är partipolitiskt olika, där vi alla är ense. Ekerövägen är ett sådant område och där jobbar vi bra tillsammans för att få fram den bästa lösningen, sa Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också