Digitala samråd ska nå fler

Stadsbyggnadsförvaltningen börjar nu med en ny metod för samrådsmöten i detaljplaneprocessen. Istället för att bjuda in till stormöten publicerar kommunen en informationsfilm på sin webbplats. Möjligheten till fysiska möten kommer fortsatt att erbjudas i större detaljplaner som berör många parter.

Nu ersätter informationsfilmen de tidigare stormötena i syfte att nå en bredare målgrupp. Med en film är förhoppningen att informationen ska nå fler och även öka förståelsen av innehållet. Med den digitala tillgängligheten behöver man inte befinna sig på en plats vid ett specifikt tillfälle och det går att se filmen om och om igen. Filmen publiceras på Ekerö kommuns hemsida. 

– I filmen beskriver vi bakgrunden till varför detaljplanen har tagits fram och förutsättningarna för den aktuella platsen. Störst vikt lägger vi vid att beskriva planförslaget och hur vi föreslår att området ska förändras. Det gör vi med hjälp av bland annat skisser, 3D-modeller och situationsplanen som ska ge en bild av hur området kan gestaltas när detaljplanen byggs ut, säger Emma Embretsen, planeringschef i Ekerö kommun

I kombination med informationsfilmen går det att boka telefontid med en planarkitekt som kan svara på eventuella frågor. I större detaljplaner som berör många parter kan det även bli aktuellt med fysiska möten, i form av till exempel öppet hus. Alla handlingar som hör till detaljplanen finns även i fysisk form i kommunhusets reception och på Ekerö bibliotek i Ekerö centrum alternativ på Barnens bibliotek i Stenhamra.

Som bakgrund till den nya metoden finns ett politiskt mål från förra mandatperioden som handlade om att kommunens invånare skulle ges större möjlighet att påverka under planprocessen. Till följd av det beslutades att ett samråds- eller granskningsförfarande i en detaljplan skulle genomföras digitalt med målet att nå fler berörda och en bredare målgrupp. Under hösten 2022 genomfördes därmed ett pilotprojekt för en detaljplan för två förskolor i Stenhamra. Pilotprojekt föll väl ut och planeringsenheten beslutade därmed att fortsätta med den här typen av digitala samråd.

– Vi vill nå ut till alla berörda i ett tidigt skede och få in kommuninvånarnas synpunkter på det vi tagit fram. När informationen tillgängliggörs med filmer som folk kan länka till och sprida i till exempel sociala medier får alla snabbt upp ögonen på det som är på gång och förhoppningsvis får vi in goda idéer i den fortsatta planeringen, säger Fredrik Ohls, ordförande samhällsbyggnadsutskottet.

Näst på tur är samråd för två detaljplaner i Stenhamra centrum. Samrådet kommer att pågå mellan 23 maj och 4 juli. Utöver informationsfilmen på kommunens hemsida kommer det även att hållas ett öppet hus den 1 juni på Barnens bibliotek i Stenhamra, där planeringsenheten kommer finnas på plats för att svara på frågor. 

Läs också