Ekebyhovsdalen ”bevaras inte öppen”

Ekebyhovsdalen ”bevaras inte öppen”

Den nya skateparken i Ekebyhovsdalen är färdigställd. Men protesterna mot den är många då riktlinjer för dalen och dess åkermark som togs fram 2015, var att dalen skulle bevaras öppen. Nu planeras även en parkeringsplats för 50 bilar i området.

– Ekebyhovsdalen bevaras inte öppen som man beslutat. Nya aktivitetsparken är ett intrång, men kommer det att sluta med den?, frågar sig en kommunivånare. Många har också förvånats över att aktivitetsytan inte krävt mark- eller bygglov,  vilket inte minst har märkts på insändarplats.

Skateparken i Ekebyhovsdalen är en del av den aktivitetsyta som skapas i dalen. Det finns inget bygg- eller marklov för ytan då det enligt kommunen inte finns krav på detta eftersom det är ”en mindre förändring”.

Ytan har försetts med heltäckande betong med cirka tre meters förändringar i höjd samt en asfalterad puckelpist, allt detta om en sammanlagd yta på cirka 6 000 kvadratmeter.

Är inte detta snarare en stor markförändring?

– En lekplats är i sin funktion inte bygglovspliktig. Däremot kan enskilda delar kräva en anmälan eller bygglov. Denna yta ligger dessutom utanför detaljplan vilket gör att marklov inte krävs. Angående anläggande av en skateboardbana har mark- och miljödomstolen inte ansett att det  kräver bygglov. Domstolen konstaterade att skateboardbanor inte är omnämnda som en bygglovspliktig anläggning i plan- och byggförordningen. Med stöd av den, plan- och bygglagen och tidigare domar bedömer vi att lov inte krävs, svarar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande.

En annan kommuninvånare påpekar att det är förändringar av markens dränering och dagvatten släpps ut mitt på åkermark så att det bildas en liten damm.

Kräver inte detta mark- och bygglov?

– Vid stor nederbörd är det inte ovanligt att det bildas vattensamlingar på låglänta områden vilket ofta åkermark är. Ser vi att detta skapar problem, kommer kommunen självklart att hantera frågan, svarar Arnulf Langlet.

Ett annat problem i anslutning till Ekebyhovsdalen är att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser för Mälaröhallens besökare. Vid stora evenemang parkeras bilar längs Björkuddsvägen och försvårar framkomligheten avsevärt.

Länsstyrelsen godkände bygglovet för hallen först efter det att kommunen redovisat en parkeringsyta om 94 platser. Dessa skulle placeras där aktivitetsytan och  även skolpaviljonger nu ligger.

– Skolpaviljongerna har ett tidsbegränsat lov i väntan på att två nya skolor byggs. Att parkeringssituationen i området behöver ses över är kommunen väl medveten om. Därför ser man över befintliga ytor för att tillgängliggöra parkering på kvällar och helger. Utöver det har pengar avsatts i budget för att skapa ytterligare 50 platser i området kring Mälaröhallen.

Kommer ytterligare åkermark i Ekebyhovsdalen nyttjas för denna parkeringsplats?

– Var parkeringsplatserna kring Mälaröhallen kommer att hamna vet vi inte. Den frågan tittar man på just nu, säger Arnulf Langlet.

EWA LINNROS

Läs också