Ekerö krävs på svar om gymnasiesärskola

Kommunen har Skolinspektionens ögon på sig. Orsaken är att myndigheten kräver att det ska finnas en gymnasiesärskola eller avtal med annan kommun om en elev går där. I maj ska Skolinspektionen ha ett svar. 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett krav  från Skolinspektionen. Senast den andra maj i år ska kommunen ”Se till att alla ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds plats i gymnasiesärskola i kommunens egen regi eller enligt samverkansavtal med annan kommun eller region (18 kap. 27 § skollagen)”, står det i beslutet, som fortsätter:

”De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Skolinspektionen.”

I myndighetens beslut, som bygger på ett yttrande från Ekerö kommun, står det också att kommunen saknar gymnasiesärskola i egen regi och det finns inget samverkansavtal med annan kommun eller region för nationella eller individuella program i gymnasiesärskolan. 

– Att så inte har skett utgör en brist. Den omständigheten att kommunen avser att starta en gymnasiesärskola i egen regi inom ett par år förändrar inte den bedömningen, skriver Skolinspektionen vidare.

Den betonar vidare ”…att elever och vårdnadshavare på eget initiativ kan välja andra utbildningar än den som hemkommunen erbjuder, men hemkommunen måste kunna garantera ett erbjudande genom samverkansavtal eller erbjuda gymnasiesärskola i egen regi.”

Skolinspektionen avslutar sitt beslut med att kommunen inte följer författningarnas krav om erbjudande av utbildning i gymnasiesärskola. 

Johannes Pålsson, förvaltningschef på kommunens barn- och utbildningsförvaltning, skriver i yttrandet till Skolinspektionen, att det är på gång med en gymnasiesärskola inom ett par år.

Han skriver vidare att kommunen har sett till att alla elever som sökt gymnasiesärskola har fått en plats hos närliggande kommuner och huvudmän. Men det har inte varit lätt, betonar Johannes Pålsson:

”För Ekerö kommuns del så klarar vi alltså uppdraget att erbjuda alla som önskar en plats inom gymnasiesärskolan, dock ser vi att det blivit svårare och svårare att få en plats de senaste åren, av flera skäl. Delvis mot denna bakgrund pågår ett arbete med att starta en gymnasiesärskola i Ekerö kommun”, skriver Johannes Pålsson.

Fredrik Aronsson, utredare på Skolinspektionen, skriver att orsaken till att Ekerö kommun måste vidta åtgärder beror på att myndigheten har fått signaler om att Ekerö kommun alltså inte har någon gymnasiesärskola i egen regi eller samverkansavtal med annan kommun eller region.

Vem eller vilka som står bakom dessa signaler vill Fredrik Aronsson inte gå in på. Men han betonar att liknande beslut har fattats gentemot andra kommuner i länet under hösten 2022.

Sivert Åkerljung (KD) har länge varit ordförande i barn- och utbildningsnämnden, men har just lämnat den posten för att börja som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han säger:

– På ”min” sista nämnd i början av december tog vi beslut att påbörja arbetet med en anpassad gymnasieskola i Ekerö kommun  vilket är mycket glädjande. Sedan årsskiftet har namnet bytts på denna skolform. Numera heter den ”Anpassad grundskola” och ”Anpassad gymnasieskola” istället för grundsär- och gymnasiesärskola, skriver Sivert Åkerljung i ett mejl.

Sten Svensson (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, säger att grundsärskolan fungerar bra men att det behövs en gymnasiesärskola i Ekerö kommun.

– Här handlar det om ungdomar som behöver ha nära till skolan, det blir ofta problem med för långa resvägar till skolor i andra kommuner.

– Självklart ska Ekerö följa skollagen och avtal måste slutas så snart som möjligt, säger Sten Svensson.

TONY GYLLENRAM

Läs också