Ekerö på plats 41 i hållbarhetsmätning

I en hållbarhetsranking som gjorts av Dagens samhälle placeras Ekerö på plats 41 av landets 290 kommuner. Nu jobbar kommunen för att ännu tydligare kunna visa vad de gör för att nå målen.

Rankingen är gjord utifrån hur väl kommunerna uppnår de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som omfattar ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Framsteg krävs inom alla tre områden för att målen ska uppnås och inget mål kan nås på bekostnad av ett annat. Av de tio högst rankade kommunerna är sex storstadskommuner med Kungsbacka och Vellinge i topp. I botten på rankingen hamnar Kramfors och Markaryd.

– Just nu pågår ett projekt med att systematisera kommunens arbete med styrning, uppföljning och visualisering av alla insatser som görs inom ekologisk hållbarhet. Målet är att det genom en transparent och lättillgänglig visualisering ska bli enklare för alla i kommunen att se vad vi gör inom miljö- och klimatområdet och hur utvecklingen i kommunen går i förhållande till olika miljö- och klimatmål. Vi gör mycket men har idag inget bra sätt att visa på helheten och de framsteg som görs. Med en tydlig bild över var vi är och vart vi ska, blir det enklare att fatta kloka beslut kring vad vi mer ska göra för att komma dit vi vill, säger Joakim Bergsten, miljöstrateg Ekerö kommun.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande, poängterar vikten av att ha blicken både på framtiden och nutiden i hållbarhetsarbetet:

– För att Ekerö kommun ska fortsätta utvecklas i en hållbar riktning är det viktigt att alla beslut som kommunen fattar bidrar till att tillfredsställa dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Dagens samhälle har i Agenda 2030-rankningen använt sig av de nyckeltal som Rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA) tagit fram. Nyckeltalen är indelade efter de 17 globala mål som fastslogs av FN:s medlemsländer 2015. Målen ”globalt partnerskap” samt ”hav och marina resurser” ingår dock ej.

Läs också