Ekerö strax under genomsnittet

Ekerö strax under genomsnittet

SCB:s medborgarundersökning hur kommunens invånare ser på sin kommun   

Under hösten 2020 genomfördes SCB:s medborgarundersökning i Ekerö kommun. Resultatet visar på en något fallande ranking inom alla områden i jämförelse med resultatet från 2018.

I årets undersökning hamnade Ekerö kommun strax under genomsnittet inom områdena Nöjd-medborgar-index och Nöjd-inflytande-index men över snittet för Nöjd-region-index i en jämförelse med samtliga deltagande kommuner.

– En anledning till den fallande rankingen kan vara att Ekerö kommun är under en stor omvandling med många pågående och omfattande väg- och byggprojekt som sannolikt har en påverkan på resultatet. Vi lägger stor vikt vid undersökningsresultatet i den här attitydundersökningen och kommer se över samtliga delar i rapporten. Det är värdefulla inspel i vårt fortsatta förbättrings- och planeringsarbete och vi är väldigt glada och tacksamma över att vi har så engagerade invånare, som tar sig tid att svara på undersökningen, säger Christina Hedberg, kommundirektör Ekerö kommun.

Undersökningen skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda medborgare och totalt var det 540 svarande.

Områden där Ekerö sticker ut i jämförelse med andra kommuner, är ”trygghet” med en ranking på 64 (plats 69 2018).

– Vi noterar att betyget har sjunkit något men att vår kommun fortfarande upplevs som trygg jämfört med snittet. I andra trygghetsundersökningar kan vi konstatera att den upplevda otryggheten ökat något jämfört med det faktiska utfallet av tillbud. Under de senaste två åren har den politiska ledningen fattat beslut om olika åtgärder för att möta invånarnas oro och öka tryggheten. Ett sådant exempel för att öka ungdomars trygghet har varit projektet ”Sommarpolare” som blev mycket lyckat under 2020 då det har bidragit till att minska oro och otrygghet bland ungdomar under Coronapandemin. Vi har också utifrån en god samverkan med polisen, en ökad polisiär närvaro på våra öar. Under 2021 kommer vi bland annat satsa mer på kameraövervakning i kommunen för att på så vis stävja kriminalitet och öka tryggheten ytterligare, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen består av tre olika delar med var sitt helhetsbetyg (siffror inom parentes avser Medborgarundersökningen 2018)

lHelhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Index för Ekerö blev 62 (64). Genomsnittet för övriga kommuner ligger på 60. Betyget för utbildningsmöjligheter har ökat mot föregående undersökning 43 (40).

lHelhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. Index för Ekerö blev 51 (53),  övriga kommuner 55. Respondenterna ger förskolan 69 (67), vilket är högre jämfört med betygsindex, men däremot sjunker betyget när det gäller stöd för utsatta personer 46 (51).

lNöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om möjligheten till inflytande i kommunen. Index för Ekerö blev 36 (38), övriga kommuner 40.

Ekerö kommun hade med tilläggsfrågor om användandet av Gröna påsen (används i kommunen för sortering av matavfall), frågor kring hur kommunen hanterat coronapandemin samt kring hur välinformerade invånarna känner sig om vad som sker i kommunen. Utvalda delar från dessa frågor:

52 % vill ha mer information kring samhällsplanering.

41 % använder lokaltidningarna som främsta informationskälla, 34 % använder kommunens webbplats.

74 % använder rikstäckande media för att inhämta information om samhällsstörningar. 32 % använder kommunens webbplats eller sociala medier.

42 % har inte påverkats så mycket personligen av coronapandemin, 32% har påverkats ganska mycket.

31 % tycker att de åtgärder kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin är ganska bra. 39 % vet inte/har ingen åsikt.

Undersökningen är en årlig undersökning där Ekerö kommun har deltagit vartannat år. Från och med nu kommer Ekerö kommun att delta varje år.

 

EWA LINNROS

Läs också