Ekeröalliansens budget antagen

Ekeröalliansens budget antagen

På kommunfullmäktigemötet den 28 december antogs kommande års budget. Tre budgetförslag fanns – Ekerö-alliansens, Mälarökoalitionens och Sverigedemokraternas.

Före den allmänpolitiska debatten om kommunens drift- och investeringsbudget, vann för första gången Mälarökoalitionen (MK) en omröstning sedan de bildats. Det rörde kommunstyrelsens (KS) förslag om en höjning av taxa för kommunens lokaler. Förslaget innebar att inför 2020, behålla nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i föreningsregi men för övriga föreslogs höjningar med 10 procent. Förslaget innebar också en säsongstaxa för ishallarna sommartid. MK yrkade avslag, Sverigedemokraterna (SD) la tilläggsyrkande om att höjningarna endast skulle beröra vuxna. Då deras tilläggsyrkande inte gick igenom, valde SD:s ledamöter att inte delta i voteringen, vilket ledde till att MK:s förslag vann och taxan kommer inte att revideras.

Därefter tog budgetförhandlingarna över.

– Vi ser att åtta av tio kommuner går back de kommande åren, Ekerö kommun är inte en av dem. Vi hoppas att även i år kunna leverera för 15:e året i följd, med ekonomiskt ansvarstagande och med överskottsmål, som är av yttersta vikt när vi går mot tider av osäkerhet. Därför är det oroande att de budgetar som ställs mot Ekeröalliansens, tullar på intäktsmålen. Totalt tillför vi 58 miljoner kronor till de kommunala verksamheterna med bibehållen skattesats, sa Adam Reuterskiöld (M), KS:s ordförande.

KS:s förslag till investeringsbudget för 2020 uppgår till 348 miljoner kronor. Investeringsnivån ökar de följande fyra åren och uppgår för 2021 till 688 miljoner kronor och till 658 miljoner kronor 2022.

– Det finns något som är viktigare än att leverera det här överskottsmålet som Adam nämner, det viktiga är verksamheten som vi faktiskt jobbar med. En besparing på kort sikt leder ofta till en kostnad på lång sikt, sa Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Hon räknade därefter bland annat upp vikten av att hålla barngrupperna nere, att lärarna och hemtjänsten ska ha goda förutsättningar för sitt arbete, möjlighet till kulturverksamhet för barn, att unga som gamla kan välja boende och att kommunens fastigheter håller en god standard för att slippa onödiga renoveringar.

Jimmy Fors (SD), presenterade partiets budget.

– Jag drivs av tro och kärlek till Sverige som land och Ekerö som kommun. Jag är övertygad om att ett starkt Ekerö inte byggs på olikheter utan på likheter, sa Jimmy Fors.

Huvudsakliga fokusområden i SD:s ”Proaktiva vägval” är bland annat införande av ett integrations- och migrationspolitiskt bokslut. En återgång till lagstadgade två etableringsår för nyanlända och därefter uppsägning av hyreskontrakt, att stärka upp arbetet kring miljö och hälsa i den nya måltidsorganisationen och satsning på trygga och drogfria kommunala lokaler.

Av de tre budgetförslagen var KS:s förslag, det vill säga Ekeröalliansens, huvudförslag. Då det endast går att ha två valalternativ, röstades det först fram om det var SD:s eller MK:s förslag som skulle vara motförslag. Det blev MK:s förslag. Slutgiltigt röstades KS:s förslag fram med 21 ja-röster mot 19 nej-röster. När det gällde investeringsbudgeten fanns yrkanden om badhusinvesteringen från Öpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet och ett yrkande från SD rörande nolltaxa för kommunens lokaler.

EWA LINNROS

Läs också