En trygg kommun

För tredje året i rad har Ekerö kommun deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Resultatet visar på att Mälaröborna fortsatt är mycket nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på. De känner sig trygga och uppskattar närhet till natur och parker. 

Sammanlagt deltog 137 kommuner i 2022 års undersökning som skickades ut till 1200 slumpmässigt utvalda Mälaröbor. 491 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41 procent. I SCB undersökningen får medborgarna bedöma vad de tycker om kommunen utifrån en rad olika områden, som exempelvis skola och omsorg, boende, samhällsservice, kulturliv och idrott.

Årets resultat håller sig likvärdigt mot föregående år, vilket är vanligt förekommande vid attitydundersökningar då förändringsarbete tar tid.

Resultatet visar att hela 95 procent tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Det är liknande siffra som föregående år. 58 procent av Mälaröborna skulle rekommendera andra att flytta hit. Nästan 100 procent av de svarande tycker att närhet till natur och parker är viktigt.

Många tycker att det är viktigt med bra förbindelser med kollektivtrafik, bra parkeringsmöjligheter, att det är tyst och lugnt och att det finns närhet till bra samhällsservice som sjukvård och livsmedelsbutiker.

När det gäller utbudet av nöjes- och kulturliv rankas biblioteken högt. Något Mälaröborna önskar mer av är mötesplatser för både unga och äldre i kommunen.

När det kommer till trygghet ligger Ekerö fortsatt högt. Över 92 procent känner sig trygga utomhus när det är mörkt ute, vilket är en ökning mot föregående år då det var 85 procent. Genomsnittet för kommuner i Sverige ligger på 75 procent.

91 procent av de svarande tycker att räddningstjänsten fungerar bra. Däremot anser 54 procent att informationen om samhällsstörningar behöver förbättras.

70 procent anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett bra sätt, vilket är en minskning mot föregående år som hade 76 procent. Hämtning av hushållsavfall och utbudet av platser för förpackningsåtervinning får överlag bra betyg. Däremot rankas kommunen lågt när det gäller det egna arbetet inom miljö- och klimatpåverkan samt kommunens information om vad man kan göra för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan. Skötseln av gång- och cykelvägar och snöröjning rankas högt.

Inom förskola och skola anser 88 procent att förskolan fungerar bäst följt av grundskolan med 75 procent, vilket är en liten minskning mot föregående år. 64 procent anser att äldreomsorgen fungerar bra. Det är bättre än genomsnittet för Sveriges samtliga kommuner.

SCB:s medborgarundersökning är en upplevelse- och attitydundersökning som genomförs varje år. Undersökningen ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger dem en möjlighet att tycka till.

Läs också