Ett steg till på väg mot badhus

Ett steg till på väg mot badhus

Nu startar upphandlingen av entreprenörer för badhuset och också för de förberedande arbetena med att riva och bygga nya omklädningsbyggnader på Träkvistavallen.

Redan under våren planeras att man ska påbörja arbetena på Träkvistavallen med det så kallade ”KOM-huset” som står för kontor, omklädning och möten. Husets funktioner har tagits fram i dialog med Ekerö IK, som är en av de föreningar som har sin verksamhet här. Planen är att KOM-huset ska stå klart om ett år.

För badhusets del ska nu en totalentreprenör upphandlas i samverkan. Det är en arbetsform som är ny för kommunen, men som framför allt används när beställare tidigt vill ha in entreprenörens erfarenheter och kunskaper. Tillsammans med en erfaren entreprenör ska kommunen ta fram ”ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare”. Nyckelordet i projektet är samverkan och det kommer att ske i projektet, inom kommunen, samt med föreningsliv och övriga intressenter.

– Snart kommer det förberedande arbetet att påbörjas för att ge kommunens invånare ett efterlängtat badhus vilket är en del i kommunens vision om att erbjuda god service. Kostnadsstyrning är en väsentlig faktor för det här projektet avseende investering- och driftskostnader när vi ska ta beslut i kommunstyrelsen framgent, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Arbetet med badhuset kommer att drivas i två faser. Under den första fasen sker en gemensam projektering av badhuset. Utgångspunkt är den ramhandling som fastställdes av kommunfullmäktige i oktober.

När Ekerö kommun är nöjd med handlingarna, kalkylen ryms inom budgeterad kostnad och om samarbetet löper bra, förbereds för nästa fas genom nytt beslut i kommunstyrelsen. Det antas ske kring årsskiftet 2020/2021. Därefter kan fas två inledas och byggnationen av badhuset påbörjas. Under slutet av 2022 planeras badhuset färdigställas.

Genom att ”KOM-huset” byggs först, varefter rivning sker, kommer idrottsplatsen att vara i full funktion under hela byggtiden av det nya badhuset.

EWA LINNROS

Läs också