Fler kommunala sommarjobb

Fler kommunala sommarjobb

500 000 kronor på ungdomstrygghetssatsning i kommunen

Ekerö kommuns krisledningsnämnd har beslutat att avsätta 500 000 kronor för en satsning på trygghetsskapande sommarjobb för unga vuxna, sommaraktiviteter och feriejobb för ungdomar.

Satsningen är utöver ordinarie budget. 400 000 kronor avsätts för att genomföra en ungdomstrygghetssatsning under sommaren som innebär att unga vuxna, 20 till 25 år, erbjuds möjlighet att arbeta med kommunens ungdomar under sommaren i fritidsgårdarnas regi.

40 000 kronor avsätts också till ungdomsaktiviteter och omkostnader i samband med utbildning av sommarjobbarna.

60 000 kronor går till ytterligare feriejobbsplatser för sju ungdomar födda 2002 till 2004. Slyröjning och uppfräschning av olika platser som upplevs som otrygga av ungdomarna är några exempel på arbetsuppgifterna.

Fritidsgården får genom satsningen ett utökat uppdrag att bedriva fritidsverksamhet under sommaren och ett par extra fritidsledare/fältarbetare anställs på deltid. Sex unga vuxna ”sommarpolare” anställs också på halvtid under tio veckor.

– Dessa arbetar under ledning av fritidsgårdens personal med fasta och mobila ungdomsaktiviteter och kaféverksamheter för att på så sätt öka vuxennärvaron under kvällar och helger runt om i kommunen, något som också efterfrågats av våra ungdomar i olika undersökningar, berättar Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Socialtjänstens fältarbetare har träffpunkterna som utgångspunkt för sin uppsökande verksamhet. På så sätt får de möjlighet att snappa upp vad som är på gång bland ungdomarna och var de bäst behövs under sina pass.

– Trygghetsfrågan är mycket viktig för Ekeröalliansen där flera av våra mål handlar om att skapa trygghet genom konkreta åtgärder bland såväl ungdomar som samhället i stort. Ekerö kommun ska vara en lugn och trygg plats för våra invånare. Ökad vuxennärvaro minskar risken för social oro och brott och ökar tryggheten framför allt för de unga, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Stockholmsregionen och länsstyrelsen samverkar och  arbetar också med en gemensam regional planering inför sommaren med anledning av coronapandemin. Man räknar med att ungdomar i mycket högre grad än vanligt kommer att stanna hemma i regionen i sommar och man uppmanar kommunerna att rusta sig för den sociala oro man ser att detta kan komma att medföra.

– Det här är ett viktigt beslut där Ekerö kommun agerar i ett tidigt skede. Vi har liksom övriga landet uppmärksammat att coronakrisen tar sig uttryck bland våra ungdomar i form av att ungdomar ”hänger” ute i grupper i högre utsträckning än normalt. Vissa ungdomar far illa hemma, andra är rastlösa och söker sig ut från hemmet till andra ungdomar. Nyttjande av alkohol och droger riskerar leda till sämre konsekvenstänk och ökat riskbeteende med följdproblematik såsom social oro, våld, hot och skadegörelse samt ökad risk att unga rekryteras till kriminell verksamhet. Ökad vuxennärvaro minskar risken för brott och ökar tryggheten framför allt för de unga som inte normalt rör sig i den här miljön, säger kommundirektör Christina Hedberg.

Kommunen har fått extra statsbidrag med anledning av coronapandemin för att möjliggöra fler feriejobb till kommunens ungdomar. Detta tillsammans med kommunens egna prioriteringar har möjliggjort en dubblering av antalet feriejobbsplatser 2020.

Sammanlagt har 115 feriejobb hittills tagits fram inom kommunala verksamheter, hos kommunens underleverantör Svensk markservice samt inom entreprenörssatsningen ”Rookie startup” för ungdomar.

– Med anledning av folkhälsomyndighetens restriktioner har det i år varit svårare att skapa kommunala feriejobb inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta samt inom förskolan. Kommunen har trots detta strävat efter att skapa så många feriejobbsplatser som möjligt, säger Johan Elfver, kommunens press- och näringslivschef.

Bedömningen är att det finns möjlighet att skapa ytterligare sju ferieplatser.

– Genom denna satsning skapas sommarjobb till kommunens unga samtidigt som tryggheten kommer att öka för de ungdomar som stannar i kommunen under sommaren, säger Johan Elfver.

EWA LINNROS

Läs också