Förbifartsbygget avancerar

Förbifartsbygget avancerar

Idag sysselsätter Förbifart Stockholms arbetsplats på Lovön drygt 160 personer på heltid, en huvudentreprenör och 50 underentreprenörer. I dagsläget är tunnelmynningarna klara och går tjugo meter in i berget, men under hela Lovön växer ett tunnelsystem fram från många olika håll.

Nyligen anordnade föreningen Rädda Lovön (läs med om dem nedan, reds.anm.) ett välbesökt möte på Lovön där allmänheten fick träffa Trafikverket och höra om hur förbifartsprojektet förlöper samt ställa frågor.

– Det blev många intressanta samtal och diskussioner och några kritiska frågor som främst handlade om bullernivåerna från våra två byggarbetsplatser på Lovön. Sprängningarna stör inte i lika stor utsträckning eftersom de sker långt under jord. Däremot hörs våra arbeten över jord när det utsprängda berget krossas, transporteras på transportbanden och därefter lastas ombord på fartyg för vidare transport sjövägen, konstaterar Lars Persson, projektledare för tunnelarbetena på Lovön.

Annons

På mötet informerade projektledarna om hur tunnelprojektet framskrider och Trafikverkets specialister inom miljö- och kulturmiljö berättade om hur de arbetar.

– Tunnelmynningarna vid trafikplats Edeby blev färdiga i slutet av november. Att de räknas som färdiga betyder att de antagit sin form enligt det gestaltningsprogram som tagits fram för området och att de mäter tjugo meter in i berget i vardera tunnel, berättar Lars Persson och fortsätter:

– I övriga tunneldelar fortskrider arbetet. Vår entreprenör Lovö samverkan AB arbetar på sexton fronter samtidigt på både norra och södra delen av Lovön. Totalt har de fem borriggar under jord. Drygt tio procent av tunnlarna är utsprängda och totalt i hela Förbifarten har 20 000 meter tunnel sprängts.

Han berättar också att under Mälaren utförs undersökningsborrningar. I Fiskarfjärden är de avslutade, men borrningar i den djupare Lambarfjärden beräknas pågå året ut.

På två av andra platser där tunnelbygget pågår har tunnelpromenader anordnats för allmänheten, vilket visat sig vara väldigt uppskattat. Till den senaste visningen i Vinsta kom cirka 4 500 personer.

– Vi strävar efter att ordna liknande möjligheter även på Lovön framöver, men det är stora arrangemang som kräver mycket i form av parkeringar till exempel, säger Maja Svae, informatör på Trafikverket.

Hon berättar också hur Trafikverket allt mer använder sociala medier för att kommunicera med allmänheten.

– Vi gjorde nyligen en attitydundersökning som visade att det finns ett stort intresse för att ta till sig information digitalt. Bland annat har vi Instagramkonto där vi berättar om vad som händer, men vi fortsätter naturligtvis även med våra pappersutskick och med möten där vi träffar människor, säger Maja Svae.

LO BÄCKLINDER

Lovötunneln utses till ”Årets sämsta bygge”

I början av december utsågs bygget av förbifartstunneln under Lovön till ”Årets sämsta bygge” av facktidningen Byggnadsarbetaren. En utnämning som grundar sig i de arbetsmiljö- och säkerhetsproblem som präglat projektet under året som gått.

”I somras stoppades jobbet i tunnlarna, bland annat efter hot om miljonvite. Arbetsmiljöverket radade upp fel på fel. Osäkra flyktvägar belamrade med material, räddningskammare på för långa avstånd, omärkta håligheter, dålig koll på vilka som var nere i tunnlarna och var de var. Det fanns inget fungerande utrymningslarm.”, skriver tidningen Byggnadsarbetaren som grund för att de väljer just detta byggprojekt till årets sämsta.

Från Trafikverkets sida tycker man att kritiken är obefogad och avvisar mycket av den som gammal.

– Jag beklagar utnämningen och den får stå för den som gjort den. Jag tycker att det är en fin arbetsplats som jag känner mig stolt över, säger Johan Brantmark, projektchef för Förbifart Stockholm och fortsätter:

– Det är framförallt två områden som de lyfter fram som grund för sitt beslut. Det ena gäller skyddsanordningar på transportbandet som forslar massor efter sprängningarna och de problemen har rättats till. Det andra gäller brister i det förebyggande brandskyddet som upptäcktes i somras. Vi stoppade arbetet tillsammans med vår entreprenör LSAB på grund av det i augusti och alla anmärkningar är åtgärdade.

I en artikel i Dagens nyheter säger också både fackrepresentanter och Arbetsmiljöverket att problemen har minskat och ingen av dem ställer sig bakom utnämningen.

LO BÄCKLINDER

 

Rädda Lovön ändrar inriktning

Under hela Förbifart Stockholms projekttid har föreningen Rädda Lovön arbetat för att stoppa bygget. Nu har man dock ändrat inriktning på föreningen för att istället jobba med att minimera påverkan i omgivningarna.

För 18 år sedan bildades Rädda Lovön för att tillvarata lovöbornas intressen i samband med Förbifart Stockholmprojektet och målsättningarna var att stoppa hela projektet.

– Det var min hustru Gunilla Tovatt som grundade föreningen. Hon hade framgångsrikt fört kampen mot Västerleden (en tidigare föreslagen förbifartsled, reds. anm.) och en morgon i september när vi satt och åt frukost såg jag hur hon fick stora ögon när hon läste om Förbifart Stockholm. Dagen efter startade hon föreningen och sedan började arbetet, berättar Krister Skånberg, som är avgående ordförande i föreningen.

Under de år som förflutit har föreningen varit en påtryckande part och har arbetat hårt med att påverka i varje skede av förbifartens framskridande. Många är de överklaganden som gjorts i föreningens namn.

Vid det senaste årsmötet fattade man dock beslut om att istället för att stoppa bygget ska man arbeta för att värna Lovöns natur- och kulturvärden samt livsmiljö.  Anledningen är att tunnelprojektet nu har kommit så långt att det inte längre är fruktbart att försöka stoppa det.

Den avgående styrelsen har åtagit sig att agera valberedning och i nuläget letar man efter fler som vill engagera sig i styrelsearbetet.

– Vi är angelägna om att hålla kontakten med den nystartade föreningen Leve Lovön som arbetar för att tillvarata Lovöns intressen och vi vill hitta gemensamma intressen tillsammans, kommenterar Lars Persson, projektledare för tunnelarbetena på Lovön.

LO BÄCKLINDER

Läs också