Förslag om samorganisation av skolor

Förslag om samorganisation av skolor

Konsekvens:  skolverksamhet flyttas från Munsö till Sundby

Förvaltnings-chefen för barn- och utbildning, Johannes Pålsson har gett rektor för Munsö och Sundby skolor uppdraget att ”säkerställa en god kvalitet och en ekonomi i balans”. För att uppnå detta föreslås att skolverksamheten i Munsö skola upphör och förläggs till Sundby skola. 

Föräldrar till barn i Munsö skola har larmat om stora problem i skolan i ett öppet brev till tjänstemän och politiker. Föräldrarna har känt stor oro för utvecklingen i skolan både vad gäller den pedagogiska kvaliteten och för skolans framtid, då flera behöriga lärare slutat, blivit sjukskrivna och ersatts av obehöriga lärare eller  ingen ersättare alls utan klasser har sammanslagits.

Just innan denna tidnings tryck meddelade Johannes Pålsson, förvaltningschef för barn- och utbildning i kommunen, att man föreslår att skolverksamheten i Munsö skola upphör från och med augusti 2020 och kommer att bedrivas i Sundby skola. Valet grundar sig på antalet elever i respektive skola och det geografiska läget.

– Munsö och Sundby skolor är två mindre enheter och det är redan idag svårt att säkertställa de krav som ställs utifrån skollag, läroplaner och tillgodose en utvecklande skolkultur. För att behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader, har vi kommit fram till att samorganisering är den enda möjligheten, säger Johannes Pålsson.

Till hösten har endast fem barn sökt om att få gå på sexårsverksamheten på Munsö skola. I upptagningsområdet finns totalt tolv barn i den åldern, vilket innebär att sju stycken har valt andra skolor. Trenden har funnits i ett tiotal år, 40 till 45 procent i upptagningsområdet har valt att sätta barnen i andra skolor.

Genom att samorganisera enheterna ges rektor möjlighet att bygga en skola som bär sig ekonomiskt samtidigt som man organiserar med fler vuxna knutna till klasserna och säkerställer undervisning av legitimerade lärare.

– Det handlar om att skapa en stark och hållbar skola. Skolan kommer att vara enparallellig, men med fler elever i respektive årskurs. Det ger eleverna tillgång till ett större socialt nätverk i sin egen åldersgrupp samt fler vuxna som kan möta och stötta dem i deras lärande och sociala utveckling. Den här förändringen är nödvändig och kommer innebära att vi säkerställer en riktigt bra och stabil skola som kan erbjuda barnen en adekvat verksamhet, avslutar Johannes Pålsson.

Innan beslutet fattas kommer en riskanalys att genomföras på organisationsnivå samt en barnkonsekvensanalys, där eleverna får komma till tals kring hur förändringen påverkar dem i deras vardag. Rektor kommer fatta det slutgiltiga beslutet efter förhandlingar med arbetstagarorganisationerna innan den 1 maj 2020.

EWA LINNROS

Läs också