Frågor om Ekerö centrum med omnejd

Här kommer några av de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver  i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”. Flera frågor om utvecklingen av Ekerö centrums närområde besvarades i senaste programmet.

Jag undrar vad som händer där Oriflames fabrik, tidigare Barnängen ligger. Vad är det som planeras på dessa områden intill Ekerö centrum?

– Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 28 augusti 2007 i uppdrag av kommunstyrelsen att påbörja detaljplanering av Ekerö centrum. Efter det har kommunen tagit fram detaljplanerna för områdena intill centrum. Ny bebyggelse för bostäder och lokaler för handel och verksamheter, bebyggelse för förskola och särskilt boende och bebyggelsen av flerfamiljshus i stadskvarter. Värden från den befintliga bebyggelsen ska finnas med i utformningen av området, med en koppling till den historiska användningen av platsen. Förslaget innebär också parkmiljöer, mötesplatser och offentliga platser. I östra delen av området för ansökan föreslås det gröna stråket bevaras och utvecklas till en naturpark.

Hur blir det med trafik i området,  vägar och parkeringar?

– En ny lokalgata för biltrafik föreslås i områdets östra del. Parkering föreslås i parkeringsgarage under de södra bostadskvarteren. Som komplement till bilparkering föreslås till exempel bilpool. Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik ska prioriteras.

Vad är nästa steg för detaljplanearbetet för dessa områden?

– Under hösten 2019 genomförde kommunen en informationsutställning om områdets framtid. Sammanställningen av det insamlade materialet pågår och kommer fungera som beslutsunderlag för det fortsatta planarbetet. Planen befinner sig i uppstartsskede. Nästa steg är samråd vilket beräknas ske under våren 2021.

Tre raka om Stockbygårdens framtid – Rivas? Säljas? Bli ”ödehus”?

– Kommunen ska utreda den här fastigheten och beslut beräknas komma under första kvartalet 2021. (Mer om Stockbygården på sidan 6.)    

Kommunen höjer avfallstaxan från 1 januari 2021. I ett brev från kommunen skriver de att ”Det här året har varit annorlunda och omvälvande på många sätt vilket har påverkat våra verksamheter.” Det handlar om att många varit hemma och renoverat och rensat vilket ökat trycket på återvinningscentralen. Med anledning av det behöver avfallstaxan höjas. Kan man med samma logik förvänta sig att taxan sänks om avfallet minskar efter pandemin?

– Det stämmer att trycket på återvinningscentralen har ökat och det är ett helt avfallskollektiv som delar på intäkter och kostnader. Det är självklart att man får ta det under övervägande om det blir en kraftig minskad sopmängd som gör att kostnaderna minskar. Då får man väl ta ett nytt beslut. Ett sådant beslut ligger hos teknik- och exploateringskontoret och Roslagsvatten, inte minst.               

Här intervjun här:

arkiv.malaroarnasnyheter.se/Radio_files/Johan20.mp3

EWA LINNROS

Läs också