Frågor om skolbyggnationer

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens press- och näringslivschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vad händer med utbyggnad/ombyggnad av Sanduddens skola egentligen? När och hur ska den byggas ut? 

– Detaljplanen för Sanduddens nya skola var på samråd under perioden 12 november till 23 december 2018. Miljö- och stadsbyggnadskontoret höll öppet hus för berörda och andra intresserade i biblioteket på Sanduddens skola den 19 november och 21 november 2018. Nästa steg i planprocessen är granskning. I samband med granskningen kommer en samrådsredogörelse att presenteras där de inkomna samrådsyttrandena redovisas och besvaras. Vi kommer att publicera mer information på kommunens webbsida när planen vinner laga kraft och projekteringen av den nya skolan påbörjas.

Vad kommer hända med den ”gamla” Ekebybovsskolan när den nya ska byggas?

– Vad som kommer att hända med den gamla skolan är en fråga som utreds och vi kommer att återkomma när vi har mer information.

Vi som bor vid Wrangels väg har ingenstans att parkera våra bilar längre, förutom avgiftsbelagd parkering i området. Från allra första början skulle det byggas ett garage under byggnaderna, men det försvann. Nu får vi inte heller stå på infartsparkeringen intill nattetid, men var ska vi stå?

– Det som står till buds är de parkeringsplatser som finns inom bostadsrättsföreningens ansvar vilka man får ställa sig i kö till. Från och med den 7 oktober 2019 gäller parkeringsförbud mellan 02 och 04 natt till vardag på Tappströms infartsparkering. Anledningen till detta är att kommunen under en längre tid fått in väldigt många klagomål på att det inte finns lediga parkeringsplatser. Vi hoppas att denna åtgärd ska generera fler tillgängliga platser på vardagsmorgnarna eftersom infartsparkeringen i första hand är till för arbetspendlare.

Det ryktas om att ny parkering till Mälaröhallen planeras där tidigare utomhusbanor till tennisklubben skulle anläggas. Stämmer detta?

– Att parkeringssituationen i området behöver ses över är kommunen väl medveten om. Därför ser man över befintliga ytor för att tillgängliggöra parkering på kvällar och helger. Utöver det har pengar avsatts i budget för att skapa ytterligare 50 platser i området kring Mälaröhallen. Teknik- och exploateringskontoret jobbar med ansökan om bygglov för fler parkeringsplatser och tittar i nuläget på området närmast entrén till Mälaröhallen, det vill säga på motsatt sida som frågeställaren frågar om.

Varför körs det fortfarande krossmassor från Förbifartsbyggen med lastbilar på vägarna? Det skulle ju ske vattenvägen.

– I nuläget går sjötransporter till och från norra Lovön, medan bergmassor från södra Lovön transporteras via lastbil. Orsaken är att transportbandet till sjötransporterna är trasigt. Under hösten 2019 har det trasiga transportbandet på södra Lovön monterats ned och medan det nya byggs upp forslas bergmassorna iväg via lastbil. Ett nytt transportband beräknas vara på plats i februari 2020.

EWA LINNROS

Läs också