Halter av PCB i marken vid Stamvägens förskola

Halter av PCB i marken vid Stamvägens förskola

I samband med markundersökningar där Stamvägens förskola ligger, har kommunen påträffat miljögifter. Med anledning av detta vidtar man nu försiktighetsåtgärder för att säkerställa säkerheten för barn och personal på förskolan.

Stamvägens förskolas lokaler behöver moderniseras. Den gällande detaljplanen är från 1965 och gör det inte möjligt att ge bygglov för en ny förskola. Därför har kommunen sedan november 2018 arbetat med en detaljplaneändring för tomten. Ändringen ska göra nuvarande byggnadsplan mer flexibel och inom planändringsområdet kommer planbestämmelserna justeras till dagens lagstiftning.

I samband med detaljplanearbetet har kommunen genomfört flera markundersökningar och påträffat polyklorerade bifenyler (PCB) som är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier i marken. Halterna av PCB är över Naturvårdsverkets generella riktvärden för vad som är lämpligt inom ett område med förskoleverksamhet.

– Men de flesta påträffade halterna har endast marginellt överskridit riktvärdet och majoriteten av uttagna jordprov har inte innehållit PCB. Enstaka jordprov påvisade dock högre halter, varför marken inom förskoleområdet måste åtgärdas, berättar Jonas Tingvall, fastighetschef i kommunen.

Halterna av PCB har påträffats i marken under ytor bestående av grus och gräs. Inga föroreningshalter har påträffats i sandlådorna. PCB-halterna har troligtvis uppkommit i samband med iordnings

ställande av tomtmarken under 1950-talet.

Det är redan sedan tidigare planerat att verksamheten ska flyttan till Brunna. Men före dess vidtar kommunen nu direkta åtgärder. Det innebär bland annat att berörda lekytor spärras av.

– Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med förskolans rektor påbörjat en planering för hur verksamheten ska organiseras under vintern för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet för barn och personal tills dess att de nya, tidigare planerade paviljongerna vid Brunna förskola är på plats, säger Jonas Tingvall.

För att besvara frågor från föräldrar, delge dem dokumentation och också hur planerna ser ut framåt, planerar kommunen att genomföra ett digitalt möte utifrån rådande pandemirestriktioner.

EWA LINNROS

Läs också