Hantering JO-anmäld

Hantering JO-anmäld

Förslag till beslut togs först fram av barn- och utbildningsförvaltningens chef Johannes Pålsson och det var inte avsett att tas på politisk nivå. Nu har hanteringen JO-anmälts.

I JO-anmälan står det att  barn- och utbildningsförvaltningen ”försökt driva igenom en skolnedläggning av Munsö skola, trots att detta alltid måste vara ett politiskt beslut”. Vidare att ”förvaltningen hävdat att två skolor på 17 kilometers avstånd är samma skolenhet, men att detta enligt anmälaren är ett  lagbrott.” Anmälarens hänvisar till kommunallagen 5:1 och 5:2 samt skollagen 1:3.

På barn- och utbildningsnämndens senaste möte beslutats att ärendet kring förslaget att flytta Munsö skolas elever till Sundby skola, skulle gå vidare till  kommunstyrelsen. Detta möte ägde rum efter denna tidnings tryck, men MN har frågar de olika parterna hur de ser på situationen. Ekeröalliansen är kritiska till Mälarökoalitionens agerande.

– Vi från Ekeröalliansen vill hantera detta ärende skyndsamt både för verksamheternas, men framför allt för barnens och vårdnadshavarnas skull. Några av oppositionspartiernas hantering av detta ärende har varit olyckligt då detta skapat onödig osäkerhet. Det har funnits ett stöd eller acceptans för liggande förslag från en majoritet av barn- och utbildningsnämndens ledamöter och det fanns en bred förankring att denna fråga skulle tas i barn- och utbildningsnämnden. Därefter har partier i oppositionen frångått denna process av olika skäl. Vi från Ekeröalliansen har milt sagt uttryckt vår förvåning kring detta. Nu har oppositionen även vävt in frågeställningar kring glesbygden i detta beslut vilket blir flera olika frågor och som kräver flera olika utredningar. Vi anser dock att detta är en verksamhetsfråga, där tjänstemännen tagit fram förslag med barnens bästa i centrum. Vi har ju ett tydligt ansvar att ha hållbara enheter både pedagogiskt och resursmässigt i hela vår kommun. I den fortsatta processen hoppas vi att vi skall kunna landa i konstruktiva förslag som en majoritet från politiken kan ställa sig bakom, och som blir så bra som möjligt för våra skolbarn, säger Sivert Åkerljung (KD), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Från Mälarökoalitionens sida vill man att finansieringen för skolor i glesbygden ses över. Mälarökoalitionen svarar i ett gemensamt uttalande följande:

”Bland annat vill vi att man tittar på ett nyttjande av regeringens utökade bidrag avseende en likvärdig skola samt en annan fördelning mellan skolorna inom ramen för en differentierad skolpeng. Det är brådskande att de tillför medel så att inte lärare varslas eller att lärare säger upp sig på grund av en oviss framtid. Det behövs därefter i samarbete med bygden en omstart för skolan, till exempel genom en organisation där Munsö-Adelsö blir en egen enhet skild från Sundby. På sikt hoppas vi att detta kan medföra en positiv spiral för skolan och att den kan bli attraktiv igen och därmed minska underskottet som idag inte är hållbart.”

Sverigedemokraterna har samma inställning som tidigare.

– Vi kommer att kämpa för att det ska finnas kvar en verksamhet och vi har ett skarpt budgetförslag för hur det ska gå till. Faller vårt förslag och det inte finns något annat seriöst alternativ, kommer vi inte att lägga vår röst på någon som saknar ett seriöst finansiellt förslag. Då ser vi hellre att ärendet återremitteras till tjänstemännen för att ytterligare gå igenom det och den här gången, ta med alla synpunkter som har kommit in, säger Jimmy Fors, Sverigedemokraterna.

Skälet som uppges till att man vill flytta elever från Munsö skola till Sundby skola, är att elevunderlaget är för lågt. Föräldrar är upprörda, samtidigt har många i upptagningsområdet valt andra skolor under en längre period. En viktig fråga är varför detta skett och arbetsgruppen Rädda Munsö skola arbetar nu med att få fram en samlad bild av orsakerna.

– Det är oerhört märkligt att det bara är vi och oppositionen som tycker att detta är en intressant fråga att ställa. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att den inte är ställd i underlaget från förvaltningen och  att Ekeröalliansen inte alls tycks sakna den eller vill ställa den själva, kommenterar Anders Rosenquist af Åkershult som är en av de drivande i arbetsgruppen Rädda Munsö skola.

EWA LINNROS

Läs också