Högsta prio för trafikläget

Den ansträngda trafiksituationen är det som både företagare och politiker prioriterar högst bland åtgärder för det lokala företagsklimatet. Det står klart när Svenskt näringsliv presenterar sin årliga företagsenkät. 

Det finns ungefär 4 000 registrerade företag i kommunen. De sysselsätter tillsammans 5 700 personer. Det, i sin tur, motsvarar 1,7 miljarder kronor i skatteintäkter. Några av dessa företag (157 stycken) samt politiker (13 stycken) har svarat på Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet i kommunen. Sammanlagt skickades 400 enkäter ut i kommunen, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 40 procent.

Varje år får företagare och politiker i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svenskt näringsliv mäter drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas sedan samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

2021 hamnade kommunen på plats 192 i rankingen och 2022 trillade Mälaröarna ned till plats 204. Vilken plats kommunen får detta år är klart först i september. Tittar man på det sammanfattade omdömet av det lokala företagsklimatet så hamnar kommunen i år på 3,1, vilket är strax över godtagbart.

– I årets enkät dominerar den ansträngda trafiksituationen. I de öppna svaren kan vi se att det påverkar Ekeröföretagens möjligheter att smidigt ta sig till kunder och rekrytera personal. Här är inte kommunen ansvarig aktör men kommunen kan fokusera på att avlasta för företagen på annat sätt. Att nå ut med relevant information i rätt tid om sådant som påverkar företagen, satsa på ökad service och bemötande i olika företagsärenden och korta ner handläggningstider är exempel på bra åtgärder. I årets enkät ser vi att det går åt rätt håll i flera av dessa frågor, säger Nathalie Marnell som är näringspolitisk rådgivare på Svenskt näringsliv och den som presenterade enkäten på kommunens sista näringslivsfrukost på Restaurang Kolmilan i början av juni.

Jeccika Eriksson är näringslivschef i kommunen och har noga gått igenom undersökningen. 

– I jämförelse med fjolårets mätning får Ekerö något högre betyg i det sammanfattande omdömet gällande det lokala företagsklimatet. Ekerö går också framåt i många av de 15 delfrågorna, vilket är glädjande. Däremot finns det en del arbete kvar att göra för att nå upp till godkänd nivå i några frågor. Bland annat frågorna kring infrastruktur och det lokala vägnätet. Vi är väl medvetna om utmaningarna som råder och vilken påverkan detta har på både invånare och företagare. Vi har löpande dialog med Trafikverket, både från politikersidan och tjänstemannasidan, för att lyfta in de synpunkter vi får till oss och med det kunna påverka det planerade arbetet så att det sker så smidigt som är möjligt under en så stor ombyggnation som Ekerövägen är.

 Jeccika Eriksson berättar att kommunen kommer att fortsätta med att stärka dialogen med företagarna genom bland annat företagsträffar och företagsbesök. Genom dessa finns möjlighet att lyssna in företagarna på så sätt skapa bättre förståelse för de behov som finns

– Målbilden är att det ska vara enkelt att vara företagare i Ekerö kommun och arbetet med att uppnå det fortsätter med fullt fokus framöver, avslutar Jeccika Eriksson.

MARIA  FORSLUND

Läs också