Ifrågasatt avtal

Konkurrensverket ifrågasätter kommunens avtal med Trafikverket för driften av Ekeröleden och begär nu en förklaring från kommunen kring hur detta avtal gjorts.

I en skrivelse från Konkurrensverket tar man upp att kommunen ingått ett avtal om färjetrafiken mellan Slagsta och Jungfrusund, utan att ha genomfört ett annonserat upphandlingsförfarande.

Kommunen har haft ett femårigt avtal med Trafikverket som gick ut i början på hösten, men har förlängts till december. Avtalsprocessen är inte klar och i dagsläget finns vare sig ett skriftligt eller muntligt avtal med Trafikverket, däremot pågår förhandlingar.

När det gäller att gå ut med offentlig upphandling, behöver detta inte göras i detta fall, berättar Leif Kåsthag, planeringschef.

– Vi har utrett detta inför den förra upphandlingen 2010. Där utreddes bland annat huruvida det var möjligt att hitta potentiella anbudsgivare, men utredningen visade att det inte fanns och det gäller fortfarande.

Kommunen har även låtit göra ytterligare en utredning i år.

– Vi vet redan att det inte finns några potentiella anbudsgivare. Men vi har tittat på hur vi kan hitta möjligheter runt omkring att få en bättre kundservice. Detta då Trafikverket kanske inte är så kundinriktat, förklarar Leif Kåsthag.

Man har då tittat på om det finns någon konkurrent av intresse runt Östersjön och Nordsjön, men inte funnit någon lämplig sådan.

– Nu när vi har fått en skrivelse från Konkurrensverket, ska vi hantera detta på ett seriöst vis. Därför förlänger vi det nuvarande avtalet ytterligare till juni, det vill säga en rimlig tid för att detta ska bli löst.

EWA LINNROS

Läs också