Ifrågasatt votering på kommunfullmäktige

Ifrågasatt votering på kommunfullmäktige

Sista kommunfullmäktigemötet före sommaren bjöd på en del heta diskussioner då voteringsordningen ifrågasattes.

Kommunfullmäktige ska en gång per mandatperiod anta riktlinjer om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, detta för att planera för bostadsförsörjningen i kommunen och utgöra underlag för planläggning ”när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet”.

På fullmäktiges möte 18 juni resulterade ärendet om Ekerö kommuns riktlinjer för bostadsförsörjningen 2019 – 2030 i tre olika förslag till beslut, kommunstyrelsens, Mälarökoalitionens och Sverigedemokraternas förslag.

Mälarökoalitionen yrkade bland annat på att det borde tilläggas att detaljplaner där flerfamiljshus kan byggas bör prioriteras, att minst 50 procent procent av de bostäder som tillkommer i flerfamiljshus ska vara hyresrätter och att ha ”väl fungerande processer och arbetsmetoder för att genomföra förankring av beslut, genom exempelvis samråd och medborgardialog, för att göra invånarna mer delaktiga i beslut som rör och berör dem.” De yrkade också på att ”Ekerö kommun och/eller Ekerö bostäder ska med långsiktighet se över möjligheten att köpa in mark i kommunen för att få en större rådighet över bland annat bostadsbyggandet i kommunen.”

De önskade även flera tillägg i avsnittet som berörde  det kommunala bostadsbolaget Ekerö bostäder, exempelvis att ”Ekerö kommun ska genom en kommunal bostadsförmedling förmedla bostäder från såväl sitt eget bolag som privata fastighetsägare men också enskilda privatpersoner som har bostäder att hyra ut.” (Samtliga yrkanden finns att läsa i protokoll på kommunens hemsida.)

Sverigedemokraternas Jimmy Fors yrkade på att formuleringen om ”att skapa boenden för nyanlända människor stryks från riktlinjerna, samt att stycket om personers behov av stöd i bostadskedjan och/eller anpassade bostäder antingen förtydligas eller stryks från riktlinjerna”.

Det blev acklamation (bifallsrop,reds.anm.) då det fanns tre förslag, därefter begärdes votering. Men Peter Carpelan (M), kommunfullmäktiges ordförande, menade att det bara går att rösta mellan två förslag. Han föreslog kommunstyrelsens förslag som huvudförslag, därefter en kontrapropositionsordning för att se vilket som skulle vara motförslaget, det vill säga Mälarökoalitionens eller Sverigedemokraternas förslag.

Här uppstod diskussioner då det från tre förslag nu bara blev två. Hade det voterats om tre förslag, hade Mälarökoalitionen vunnit då de har 17 mandat och med Vänsterpartiets stöd som ofta röstar med dem, 19 mandat. Ekeröalliansen har 17 mandat, men får oftast stöd av Sverigedemokraterna som har 5 mandat. Men eftersom Sverigedemokraterna hade ett eget förslag, hade alltså Ekeröalliansens förslag inte vunnit. Men nu skulle det alltså röstas fram först ett enda motförslag.

– Jag finner det högst märkligt att ändra propositionsordningen i samma ärende speciellt som det var tydligt att Mälarökoalitionen, såsom frågan var ställd, uppenbarligen vann den ordinarie omröstningen, kommenterade Carl Ståhle (MP).

Peter Carpelan kommenterar:

– Enligt kommunallagen ska förslag kunna besvaras med ja eller nej till kommunstyrelsens förslag. Om det då finns sammanlagt tre förslag, måste ett förslag i en mellanröstning röstas bort.

Då det med stor sannolikhet kommer att läggas tre budgetförslag i höst, det vill säga Ekeröalliansens, Mälarökoalitionens och Sverigedemokraternas, gäller då samma sak? 

– Ja, absolut. Men den springande punkten är hela tiden om det blir votering eller inte. Det är alltid acklamation först som jag som ordförande därefter tar ställning till vilket som hörs ha tydligast stöd. Om någon inte tycker det är rimligt eller av något annat skäl begär votering, måste två slutliga förslag tas fram, svarar Peter Carpelan.

Naturligtvis avhandlades flera ärenden under mötet. Hela kommunfullmäktiges mötesprotokoll finns att läsa på kommunens hemsida och den som önskar lyssna på mötet, kan beställa en ljudfil från kommunen.

EWA LINNROS

Läs också