Inför valet – partiernas visioner om bostäder

Vi startar upp vår valbevakning och kommer att i varje nummer fram-över, presentera kortfattat de olika kommunpartiernas visioner inom olika områden. Vi inleder här med bostäder.

MODERATERNA

Ekerö kommun kommer inom en snar framtid att gå från en landsortskommun till vår vision av småstad. Det är viktigt att utvecklingen sker så att Ekeröandan och den lantliga karaktären bevaras.

Vår vision om småstad är en kommun som erbjuder god service, naturliga mötesplatser och boende för olika tider i livet. Vi vill utveckla Ekerö centrum till ett lättillgängligt centrum med fler bostäder, handel och kaféer. Vi vill skapa naturliga mötesplatser, det är avgörande för att bevara Ekeröandan.

En småstad erbjuder olika boendeformer. Det kommer fortsatt byggas villor men när familjer går skilda vägar, pensionärer söker mindre boende och ungdomar flyttar hemifrån behövs även mindre bostäder i olika upplåtelseformer. Vi vill satsa på kommunens yttre områden med bostäder och mer kommunal service.           

CENTERPARTIET

Med tanke på nu rådande bostadsmarknad är tid för reflektion och eftertanke önskvärd. Det är en svår balansgång att skapa en attraktiv och hållbar tätortsmiljö med avvägningar i fråga om bebyggelsens täthet, höjd och lämplighet.

Ny bebyggelse bör alltid anpassas till den äldre befintliga bebyggelsen. Därför menar vi att de planerade husen i Ekerö centrum och i Träkvista är alltför höga jämfört med den äldre bebyggelsen på platsen. Den pågående planeringen saknar också goda trafiklösningar och lättillgängliga parkeringsplatser. En förutsättning för till exempel Träkvistaplanen är att länsvägen dras om förbi Träkvista tätort. Vi finner inte heller ett äldreboende utan markkontakt vara lämpligt. Vi är tveksamma till projektet Ekerö Arena, ett i och för sig intressant projekt, men som saknar finansiering. För Centerpartiet är en satsning på ny bebyggelse i kommunens alla delar av stor vikt, såsom Ekerö bostäders planerade hyresbostäder på Adelsö.

KRISTDEMOKRATERNA

En röst på KD är en röst för en konservativ och försiktig utveckling av Ekerö. Utöver redan planerade projekt vill vi se en återhållsam byggtakt.

Vi tror inte på tillkomst av nya ”bostadskluster” utan ser hellre att nya bostäder tillkommer på annat sätt. Till exempel genom möjligheten att inreda ytterligare bostad i enfamiljshus, komplementbostadshus samt flexiblare detaljplaner och ökad möjlighet att dela fastigheter i redan etablerade villaområden.

Där flerfamiljshus trots allt är aktuellt vill vi se begränsad bygghöjd – maximalt tre våningar är ett bra riktmärke. Gestaltningen ska ges stor vikt! Vid lägenhetsnyproduktion ska vi fokusera på bostäder för våra ungdomar och småhushåll. Vi är helt emot tanken på stora handelsplatser och tror att Ekerö klarar sig utan sådana under överskådlig tid.

LIBERALERNA

Liberalerna vill ha en levande småstad.

Vi måste bygga för blandade boendeformer det vill säga både hyres- och bostadsrätter. Liberalerna vill skapa ett utbud av små lägenheter som passar både unga och äldre. Vi vill bygga lågt och samlat i tätorterna, inte högre än fyra till fem våningar.  Självklart måste Ekerö som ”ekokommun” se till att det som byggs nyttjar ny teknik och uppfyller alla miljökrav.

Inom bostadsområden ska det finnas platser för möten och upplevelser, lokaler för föreningsliv och företag. Tillgänglighet till kollektivtrafik måste finnas med i planeringen av nya områden. 

Avslutningsvis föreslår Liberalerna att kommunens verksamhetslokaler helt eller delvis förläggs i ett dotterbolag hos Ekerö bostäder. Skäl för det är effektivitets- och ekonomiska vinster för kommunen.

SOCIALDEMOKRATERNA

Socialdemokraterna vill fortsätta utveckla Ekerö, göra det möjligt för fler att bo här. Det är viktigt för det lokala näringslivets möjlighet att rekrytera, för familjer som separerar, äldre som inte vill bo kvar i huset och inte minst för unga som behöver sitt första boende.

Ekerö är sämst i Stockholms län på att behålla unga inom kommunen. Det handlar inte bara om att alla vill bo närmare stan. Det handlar också om möjligheterna att bo kvar i kommunen. Med fler små hyresrätter till rimliga hyror kan fler unga välja att bo kvar i eller flytta till Ekerö.

Socialdemokraterna vill se ett utökat bostadsbyggande, främst i centrumnära områden, i kombination med en förstärkt infrastruktur och utökad kollektivtrafik kan Ekerö utvecklas och vara en attraktiv kommun för fler i Stockholmsregionen.

MILJÖPARTIET

Vår bostadspolitik inkluderar alla, oavsett ålder, civilstånd, ursprung eller inkomst. Vi tar hänsyn till kommande generationer och våra medmänniskor runt om i världen. Därmed måste vi bygga varsamt och med omsorg.

För oss innebär det att bygga fler hyresrätter, tätare och något högre i kollektivtrafiknära lägen. Då sparar vi skog, jordbruk och hagar som är karaktären på vårt landskap. Vi minskar klimatförändringarna och köerna genom att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

Vi ska bygga energieffektivt och använda mer trä och mindre betong i konstruktionen för att få ner klimatbelastningen i byggprocessen. Det gynnar lokala småföretag inom byggsektorn. Trähus är vackra och passar väl in i vår miljö. Vårt hållbara samhällsbygge med delningstjänster gör att livspusslet går ihop.

ÖPARTIET

Boendet betyder mycket för den enskilde kommuninvånarens livskvalité, trygghet och välmående. För oss i Öpartiet betyder det att Ekerö bostäder ska utvecklas, inte avvecklas. Att det byggs bostäder i hela kommunen med olika ägandeformer, bostäder för unga och tjänstebostäder för kommunens personal.

Vi ser också behov av bostäder till andra underrepresenterade grupper i kommunen. Bygglovsärenden ska hanteras rättvist, logiskt och begripligt.

I utvecklingen av Ekerö från landsbygdskommun till småstad är det av största vikt att samråd och en reell medborgardialog finns under hela processen. Det är nödvändigt att ta hänsyn till den miljö som ska bebyggas.                                                

VÄNSTERPARTIET

De senaste decenniernas nedrustning av den sociala bostadspolitiken har visat att marknaden inte kan förse alla med en god bostad till överkomlig kostnad.

I Ekerö kommun är situationen på bostadsmarknaden extra tydlig. En undersökning som nyligen gjorts av Dagens samhälle visar att under de senaste fem åren har mer än var tredje person i åldern 20 till 24 år flyttat från Ekerö. Kommunen har ett stort ansvar i bostadsförsörjningen, här brister Ekerö kommun rejält.

Bygget av de hyresrätter som nu byggs sker försent, lägenheterna är för få och har alldeles för hög hyra. Vänsterpartiet vill att Ekerö kommun gör en kraftig satsning på nya hyresrätter med överkomlig hyra för att möta behovet hos de cirka 7 000 personer som idag står i kö hos Ekerö bostäder.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Sverigedemokraterna Ekerö vill verka för att bevara Mälaröarnas traditionella, familjevänliga och småskaliga samhällsmiljö.

Vi vill undvika förtätning av samhällsytorna och på så sätt behålla förutsättningarna för att skapa trygga och levande kontaktytor på öarna. Ekerö kommun bör eftersträva variation, bland annat genom byggnation av olika former av bostäder och Ekerö bostäder bör tillhandahålla hyresbostäder till rimliga priser.

Flyktingmottagandet har under 2017 fortsatt i oförminskad omfattning. Under året har kommunen tagit emot 120 nyanlända och 75 ensamkommande ungdomar vilket bidragit till längre bostadskö. 40 procent av Ekerö bostäders lediga lägenheter upplåts idag till kommunen. Det är vår bestämda uppfattning att Ekerö kommun inte ska tillåta att nyanlända ges förtur till bostäder.

EWA LINNROS

Läs också