Ingen flaskblåsning  efter klockan 22:00

Ingen flaskblåsning efter klockan 22:00

I en dom från mark- och miljööverdomstolen, förbjuds Kiviks musteri AB att blåsa upp flaskor annan tid än vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00.

Fastigheten på vilken verksamheten bedrivs är avsedd för industri och gränsar bland annat till bostadsfastigheter på Morellvägen.

Av handlingarna i målet framgår att flera boende utmed Morellvägen under lång tid och vid upprepade tillfällen klagat på störningar orsakade av när flaskor blåses upp.

Nämnden har vid flertalet tillfallen varit på platsen för inspektion. Boendes uppfattning om ljudet får stöd av de uppgifter som nämnden vid tillsynen har noterat. Enligt mark- och miljööverdomstolen kan det aktuella bullret från verksamheten inte enbart bedömas mot bakgrund av beräknade och uppmätta ljudnivåer. Hänsyn måste också tas till ljudets karaktär.

Av bullermätningen framgår bland annat att en flaskblåsningsmaskin som används trycker ut flaskorna med ett högt lufttryck, vilket medför en kraftig luftstöt och att detta kan jämställas med en mindre explosion och ”ljudbidraget” är ofta lågfrekvent. Nämnden har grundat sitt beslut om förbud i huvudsak på att ljudets speciella karaktär av lågfrekvent impulsljud, dess frekvens samt att tillverkningen pågår kontinuerligt medför att det inte är jämförbart med ”normalt” buller från andra typer av verksamheter.

Sammantaget anser mark- och miljööverdomstolen att det, med hänsyn till den olägenhet ljudet av att blåsa upp flaskor medför för närboende, får anses vara en skälig åtgärd att verksamheten förbjuds nattetid på vardagar samt helger. Vidare att det är bolaget som har att visa att ett krav på skyddsåtgärd eller andra försiktighetsmått i det enskilda fallet är orimligt.

Bolaget har genomfört åtgärder för att minska bullret. Såvitt framgår av handlingarna i målet är ytterligare tekniska åtgärder som kan begränsa bullret inte aktuella. Bolaget har inte heller åtagit sig eller föreslagit några mindre ingripande åtgärder för att reducera bullret. Den åtgärd som då kvarstår är att förbjuda Kiviks musteri att blåsa upp flaskor annan tid än vardagar mellan klockan 06.00 och 22.00.

Läs också