Kommunen kritiseras för bristande vård

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot kommunen för bristande medicinsk vård vid kommunens särskilda boenden för äldre. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.  

– Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO.

IVO har under hösten genomfört en fysisk inspektion i Ekerö kommun. Nu har myndigheten fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:

  • Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård.
  • Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt.
  • Vården i livets slutskede sker inte enligt gällande regelverk.

– Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet. Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt. Då kommunen har ansvaret för den medicinska vården inom SÄBO upp till sjuksköterskenivå, är det också kommunen som bär ansvar för att bristerna åtgärdas, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO. 

Ekerö kommun ska senast den 5 maj redovisa till IVO vilka åtgärder man avser vidta med anledning av IVO:s beslut. 

Till MN kommenterar kommunen kritiken:

– Inspektionen för vård och omsorg genomför en nationell tillsyn av äldreomsorgen, vilken vi ser positivt på. Efter att nu har tagit del av IVO:s beslut kan vi konstatera att de framförda bristerna i Ekerö liknar de som riktats mot andra kommuner i landet. Vi kommer nu att bearbeta det som framkommit i rapporten och ska svara IVO senast den 5 maj med vidtagna och planerade åtgärder. IVO:s beslut kommer att ligga till grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete inom äldreomsorgens verksamheter, säger Hien Duong, kommunens verksamhetschef för äldreomsorgen.

Läs också