Kommunens löfte om ny infartsparkering sprack

Ekerö kommun skulle ha ordnat med ersättningsparkering för de 100 platser som försvann från Tegelbruksvägen. Men planen sprack. Istället uppmanas nu privata fastighetsägare att hjälpa kommunen med mark.

Mälaröarnas nyheter har tidigare skrivit om behovet av fler parkeringsplatser framförallt centralt på Ekerö. Tidningen har också fått insändare om varför kommunen inte har ordnat nya parkeringsplatser när hundratalet försvann vid bygget på tomten vid Tegelbruksvägen. Just den infartsparkeringen  har för åtskilliga bilister varit en närmast självklar del av centrala Ekerö med parkeringsplatser i anslutning till pendelbåten och bussar.

Men efter att den togs bort har inget hänt, trots att kommunen redan för flera år sedan talade om parkeringar, inte minst på grusplanen vid Ekendals förskola. Bygglovet för en sådan klubbades i byggnadsnämnden och ett 80-tal tillfälliga p-platser skulle byggas under tiden Ekerövägen, väg 261, byggs om. ”Infartsparkeringen är starkt efterfrågad av många invånare”, skrev kommunens teknik- och exploateringskontor i sin ansökan om bygglov.

Men flera Mälaröbor överklagade det beviljade byggnadslovet till länsstyrelsen. De var starkt kritiska till att anlägga en tillfällig infartsparkering på en grusplan intill en förskola. Kritikerna befarade att infartsparkeringen kunde bli 

permanent trots att ansökan gällde ett tillfälligt byggnadslov. Kommunen betonade att infartsparkeringen bland annat skulle ha staket för att göra det säkert för barn och personal på förskolan.

Men länsstyrelsen köpte inte det och sa bestämt nej i ett beslut för drygt ett år sedan.

Myndigheten menade att marken där parkeringen föreslogs ligga betecknades som allmän plats, park enligt båda detaljplanerna.

”En park är inte avsedd vare sig för bebyggelse eller för anläggande av en parkering och med beaktande av den planerade parkeringens storlek kan den inte heller anses vara en mindre parkeringsplats för besökare till parkområdet. Det saknas även stöd för sådan tillfällig användning av marken i detaljplanen. Åtgärden strider därmed mot detaljplanen och avvikelsen är inte sådan att den kan godtas enligt 9 kap 31 b och 31 c §§ PBL. Enligt länsstyrelsen kan permanent bygglov således inte beviljas”, står det i myndighetens beslut, som fortsätter:

”Vid en avvägning mellan behovet av en tillfällig parkering och de olägenheter som parkeringen medför i trafikhänseende anses olägenheterna så stora att det saknas möjlighet att bevilja ett tidsbegränsat bygglov för parkering på den önskade platsen. Bygglovsbeslutet ska därför upphävas och bygglovsansökan avslås”.

Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden, kommenterar länsstyrelsens beslut:

– Länsstyrelsen gjorde bedömningen att det var olämpligt med parkeringen så nära en förskola och skola och skulle kunna innebära risker. Vi var helt medvetna om dessa problem och därför hade vi föreslagit staket, avgränsningar, tydligare markeringar och skyltar för att under en kortare tid kunna lösa infartsparkeringsproblematiken, betonar Arnulf Langlet.

Sara Gahm, mark- och exploateringschef på Ekerö kommun, säger att det i dag inte finns färdiga ytor att bygga parkering på, oavsett markägare. Men en dialog för att åstadkomma p-platser på arrendemark (mark som kommunen hyr av en privat markägare) har pågått sedan 2019, enligt Sara Gahm.

– Vår önskan är att kunna komma överens om denna typ av avtal för att då kunna erbjuda Mälaröborna fler p-platser. Det är det som avses med vår uppmaning till markägarna, säger Sara Gahm, som också berättar att för att kunna anlägga parkeringsytor behövs olika tillstånd. Bygglov krävs alltid och oftast är det tillfälliga bygglov om två år som kan motiveras.

Principen är att kommunen och markägaren tecknar ett avtal om exempelvis arrende under en period, en typ av hyra av markytan. Detta bygger så klart på att parterna kommer överens, enligt Sara Gahm.

Hon berättar också att kommunen sedan valet 2018 har jobbat med att bygga fler strategiskt placerade infartsparkeringar. Med ordentlig utbyggnad i Svanhagen och uppstyrning av parkeringsregler har fler platser blivit tillgängliga för invånarna. Men fler behövs.

– Det kan exempelvis vara en plats där en väg som försörjer ett område där många personer bor möter en annan väg där det finns en vältrafikerad busshållplats. På vissa av dessa punkter har vi tagit kontakt med ägaren till den strategiskt placerade marken för att diskutera om en infartsparkering skulle kunna byggas på platsen.

TONY gyllenram

Läs också