Kränkning av personal

Kränkning av personal

Kränkande uttalanden om socialkontorets personal i minnesanteckningar från ledningens interna möten, fanns i en datormapp som på grund av ett fel vid en IT-uppdatering blev öppen för medarbetarna.

Kollegers och klienters personuppgifter samt kränkande beskrivningar av personalen, blev synlig för flera medarbetare på socialkontoret. ”Instabil”, ”ett problem” och ”värdelös på svenska språket” var några av de kränkande uttalanden om personal på socialkontoret.

– Vi tar den här händelsen på stort allvar, säger Lena Burman Johansson, socialchef.

– Däremot vill jag understryka att den inte har någon koppling till osäkerhet i våra IT-system eller i datasäkerheten. Det är alltså inte frågan om att information läckt från våra verksamhetssystem. Händelsen avser information som funnits upprättade i interna minnesanteckningar och som under några dagar funnits tillgängliga för medarbetare på kontoret. Att så skedde handlar om den mänskliga faktorn vid behörighetstilldelning. Alla inom socialkontoret har tystnadsplikt.

Hur hanterar ni detta med berörd personal som kränkts?

– Vi tar ansvar för det som hänt och  vidtar en rad olika åtgärder för att hantera den oro och de känslor som uppstått både i förhållande till direkt berörda personer och i organisationen som helhet.

Personalen upplever stress på grund av arbetsmiljön och att kränkningar har förekommit länge. Samtidigt ger er medarbetarenkät en annan bild. Tror du det finns en rädsla att vara ärlig?

– Min uppfattning är att vi generellt har en bra arbetsmiljö i vår organisation och att både chefer och medarbetare är stolta över socialtjänsten i vår kommun.  Jag upplever inte att det finns en rädsla för att träda fram och säga sin mening. Det stämmer att vi precis fått resultaten från medarbetarenkäten som genomfördes i september. Enkäten besvaras ju anonymt av alla våra medarbetare och ger en möjlighet för var och en att ge uttryck för sin åsikt kring olika frågor som rör arbetsmiljö, ledning och så vidare. Resultatet för kontoret som helhet är mycket gott och även för den berörda enheten är resultatet i medarbetarundersökningen sammantaget gott. Det som i den berörda enheten ”sticker ut” i undersökningen rör medarbetarnas upplevelse av arbetsbelastning. Det är något vi nu ska arbeta vidare med för att åtgärda

Då detta nu kommit upp i ljuset, vilka insatser/åtgärder kommer vidtas för att dels få en bättre arbetsmiljö, dels skapa förtroende hos personalen?

– Det arbetet har redan påbörjats där vi erbjuder medarbetare individuellt stöd. Vi genomför också gruppinsatser med externt stöd med fokus på att förbättra arbetsmiljön på enheten. Vi tar även in externa handläggarresurser för att under den närmaste tiden säkra upp kärnverksamheten. Läget just nu tar förstås energi från alla berörda och därför har vi skapat utrymme för det, säger Lena Burman.

IT-enheten genomför alltid en incidentworkshop om en incident har inträffat för att aktivt jobba med förbyggande åtgärder. 

 

EWA LINNROS

Läs också