Kritik mot vårdboendet

Nu har bygglov beviljats för det planerade vårdboendet på ängen i Närlunda. Men Miljöpartiets Carl Ståhle är starkt kritisk.  

På Närlundas ängar vid Tranholmen, bland kolonilotter, villatomter och naturmark, ska det byggas ett vårdboende med plats för 63 personer. Bygglovet beviljades i slutet av september. 

– Det är en enorm byggnad, 90 gånger 90 meter. Jag tror knappt att vi har så stora byggnader på Ekerö förutom sporthallarna. Vi behöver äldreboende i kommunen men platsen är illa vald, tycker Carl Ståhle, Miljöpartiet, som reserverat sig mot beslutet. 

Carl Ståhles allvarligaste kritik är att risken för översvämningar är överhängande. Byggnaden kommer att ligga mer än en meter under länsstyrelsens rekommendationer för minsta avstånd till vattennivån. 

– Det är stor risk för översvämningar. Redan idag är det sankmarksvarning på tomten.

Vid en översvämning är det komplext att evakuera ett vårdboende, inte minst eftersom boende på ett vårdhem är i väldigt dåligt skick, menar Carl Ståhle. Vägen fram till boendet kommer också att ligga på en låg nivå vilket innebär att en evakuering vid en översvämning kan behöva ske med båt eller svävare, enligt Carl Ståhle.

– Det är oansvarig och farligt att placera ett vårdboende på den nivån. Det är en risk för folks hälsa.

Närlunda vägförening äger vägen som ska leda fram till det planerade vårdboendet. 

– Eftersom marken ligger under rekommenderad nivå kommer det krävas stora kostnader för vägföreningen att bygga den. Kommunen bygger ett stort hus men Närlunda vägförening behöver bygga i princip en helt ny väg.

Bygglovet följer inte heller kommunens egna regler, enligt Carl Ståhle. Enligt detaljplanen är det inte tillåtet att bygga närmare än 4,5 meter till närmaste gräns. 

– Byggnaden är för nära tomtgräns. Varför måste inte kommunen rätta sig efter detaljplaner när alla andra i kommunen måste göra det?

Carl Ståhle poängterar också att det är praxis att oavsett vem som äger en fastighet ska parkering lösas inom tomtmark.

– Kommunen har inte, såsom alla fastighetsägare behöver göra, löst parkering på sin egen tomtmark. 

Det finns heller ingen hantering av dagvatten, som enligt Carl Ståhle, ska hanteras på egen tomt. 

– Helt plötsligt behandlar de sin egen kommun mer fördelaktigt än andra medborgare. Men vi ska alla vara lika inför lagen. Det är ett stort övertramp när en princip gäller för andra men när kommunen själv ska bygga så gäller en annan princip. 

Ett liknande byggärende som lämnats in av en privatperson hade avslagits, tror Carl Ståhle. 

– Kommunen har ingen annan planlagd mark för detaljplanering. Så de rycker tag i den här väldigt aviga tomten. Kommunen har en rättighet men också skyldighet att detaljplanera lämplig mark för våra kärnverksamheter.

Ett beviljat bygglov ska påbörjas inom två år och avslutats inom fem år. 

ANGELICA BERG

 

Arnulf Langlet (M) delar inte Miljöpartiets kritik

Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande, delar inte Carl Ståhles kritik mot vårdboendet på Närlundas ängar vid Tranholmen. Bygget är godkänt av sakkunnig konstruktör och risk för översvämningar är liten.  

Risken för en översvämning på det planerade vårdboendet är låg, enligt Arnulf Langlet. Byggnaden är visserligen placerad på en höjd där lägsta grundläggningsnivå hamnar under den nivå som länsstyrelsen rekommenderar, men det kompenseras genom en vattensäker konstruktion. Byggnaden ska byggas med en vattensäker betong, enligt Arnulf Langlet.

– Bygget har godkänts av sakkunnig konstruktör. Själva golvnivån är placerad två decimeter över lägsta rekommenderade grundläggningsnivån. Det kan förväntas bli blötlagt vid ett 100-års regn. Eftersom boendet inte förväntas bli vattenfyllt har vi inte studerat scenarion för utrymningar. 

Byggnadsnämnden har inte fått information från markägare om att det skulle krävas en ny väg, menar Arnulf Langlet. 

– Närlunda vägförening och kommunens mark- och exploateringsenhet har hörts i ärendet innan beslut fattats. Vi har inte fått information om att vägen behöver byggas om.

Att vissa delar av byggnaden är placerad närmare fastighetsgräns än 4,5 meter är en avvikelse som bedöms som liten, enligt Arnulf Langlet.  

– Den är förenlig med detaljplanens syfte.

Att boendet inte löser parkeringsbehovet på den egna fastigheten är inte helt ovanligt, menar Arnulf Langlet och nämner Träkvista torg och Ekerö centrum som exempel. 

– Boendet löser inte parkeringsbehovet på den egna fastigheten, dock inom egenskapsområdet för allmänt ändamål inom detaljplanen. För prövningen av bygglovet är mark-

ägoförhållandena oväsentligt, det vill säga om det går en fastighetsgräns igenom egenskapsområdet. Väldigt förenklat betyder det att inom ett område som detaljplaneras kan man samla en funktion som till exempel parkering till en yta och då spelar fastighetsgränser ingen roll.

Det finns heller inget som tyder på att man inte kommer ha möjlighet att lösa dagvattenhanteringen inom egenskapsområdet, menar Arnulf Langlet.

– Innan ett bygge startas måste den sökande presentera en kontrollplan och de tekniska lösningar som är tänkta att användas, till exempel hantering av dagvatten. Denna granskning sker i startbeskedet som är steget efter bygglov. Kan inte godtagbara lösningar presenteras får man inte startbesked och bygget kan inte startas.

ANGELICA BERG

Läs också