Luften i skolsalar beräknas under våren

Skolornas inomhusklimat är väldigt viktigt, poängterar miljöenheten. Men nio skolor i kommunen har underkända ventilationssystem. Under våren genomförs ett projekt tillsammans med bygglovsenheten för att beräkna luften i olika lokaler.  

Förutom Sanduddens skola har även Närlunda skola, Ekebyhovsskolan, Träkvista skola, Skå skola, Tappströmsskolan, Drottningholmskolan, Upp-

gårdskolan och Stenhamraskolan ventilationssystem som underkänts i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, enligt kommunen. Miljöenheten har tillsyn 

över miljön och att så många skolor underkänts är inte bra, tycker Emilia Lindberg, miljöingenjör på miljöenheten. 

– Barnen är i klassrummen en stor del av dagen och inomhusklimatet är väldigt viktigt. Men det kan finnas många orsaker till att ventilationen har underkänts, säger hon.

I OVK-protokoll står bland annat ”uppmätta luftflöden under minimikrav på luftväxling”, ”ventilation ej anpassad till gällande verksamhet” och ”låga luftflöden”. Vad tänker du om det?  

– Det låter som att det skulle vara för lite luft i de lokalerna. Samtidigt kan skolan ha färre elever än planerat och då kanske luften ändå räcker. 

Under våren genomför miljöenheten och bygglovs-

enheten ett gemensamt projekt för att undersöka mängden luften i skolor och förskolor. Beräkningar av antalet elever som byggnaden är projekterad för, det faktiska antalet elever i klasserna samt luftflödet som angetts i ventilationsbesiktningen visar om luften i lokalerna räcker till alla som vistas där. 

– Om klassen är större än lokalens ventilation är byggd för kan det bli för lite syre även om ventilationen är godkänd.

Arbetet med förskolor är redan i gång. 

– Små barn påverkas mest av luften och därför undersöker vi förskolor först. I vilrummen, där barnen sover, har vi sett brister på många förskolor. Vi har inte hunnit börja titta på skolorna än. 

Om beräkningarna visar att det är för lite luft i olika lokaler har miljöenheten möjlighet att rikta krav mot fastighetsägaren och verksamhetsutövaren, utifrån Miljöbalken.  

– Men det första steget är att påtala felet så att de får chans att åtgärda det. De behöver få tid på sig. 

Hur lång tid får det ta? 

– Det är svårt att säga men det måste vara rimligt. Det är alltid en bedömning i det enskilda fallet. 

Rimligt ur fastighets-

ägarens eller ur elevernas perspektiv? 

– Ur bådas perspektiv. Det ska inte ske på bekostnad av barnens hälsa men om ett helt ventilationssystem behöver bytas ut kan det ta lite mer tid. Men vi kan kräva att få en tidsplan för åtgärderna. Två förskolor har redan fått nya ventilationssystem så det går framåt.

Om ett barn upprepade gånger mår dåligt i skolan och föräldern är orolig för luftkvaliteten bör man vända sig till skolan så att de kan utreda möjliga orsaker. Man kan även vända sig till miljöenheten, tipsar Emilia Lindberg.

– Då kan vi behöva starta ett eget ärende för att utreda varför eleven mår dåligt. Det kan ju bero på annat än ventilationen, till exempel en fuktskada. Ventilation och även städningen är jätteviktig för inomhusmiljön.

angelica berg

Läs också