Miljöbarometern för ökad insyn kring miljöarbetet

Miljöbarometern är ett digitalt verktyg som visar kommunens miljömål, åtgärder och statistik kring hur miljötillståndet utvecklas över tid i Ekerö kommun. Redovisningen är indelad i åtta olika områden. Syftet med Miljöbarometern är att öka transparensen kring kommunens miljöarbete, både för invånare, anställda och beslutsfattare. 

Idag saknas en samlad bild över det miljöarbete som bedrivs i kommunen samt hur utvecklingen ser ut inom olika områden. Genom Miljöbarometern kommer nu allt miljöarbete att samlas på en plats, vilket underlättar för anställda och beslutsfattare som vill få en helhetsbild av vad som görs i kommunen och hur utvecklingen ser ut, samt vilka miljömål kommunen arbetar mot. Detta är ett steg mot att tydliggöra kommunens miljöarbete och utveckling i förhållande till lokala, nationella och globala mål för hållbar utveckling. 

– Ekeröalliansen tar nu ett större strategiskt grepp om hållbarhetsfrågorna i kommunen där lanseringen av Miljöbarometern är en del. Vår ambition är att verktyget kommer bidra till att förbättra kommunens möjligheter att ta hänsyn till ett miljöperspektiv i flera beslut men även att skapa en öppenhet och transparens gentemot kommunens invånare, kring vad vi redan gör idag och vad vi behöver arbeta mer systematiskt med, säger Johan Elfver (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Miljöbarometern har delats in i följande områden; klimat, energi, trafik, luft, natur, vatten, konsumtion och avfall samt skadliga ämnen. Samtliga områden har fokus på ekologisk hållbarhet och redovisar den ekologiska hållbarhetsdimensionen i kommunens arbete med Agenda 2030. 

Miljöbarometern går att hitta på kommunens webbplats och därmed blir kommunens miljöarbete strukturerat och lättillgängligt både internt och externt. En tydlig bild över nuläge, mål och utvecklingstrend kommer öka kunskapen och förståelsen för miljöarbetet, samtidigt som det är en förutsättning för att kunna fatta välgrundade beslut om framtida insatser.

– Detta är ett viktigt steg för att öka transparensen och medvetenheten om kommunens klimatarbete. Arbetet med att minska utsläppen och ta ansvar för vår gemensamma planet kommer naturligtvis att fortsätta och med nya verktyg likt miljöbarometern samt nya hållbarhetsmål hoppas vi kunna ta arbetet med miljö och klimat till en ny nivå, säger Joakim Bergsten, miljöstrateg för Ekerö kommun.

Ett arbete har inletts under hösten för att ta fram en hållbarhetspolicy för kommunen, där en del är att beskriva nuläget. Där kommer kommuninvånarna få vara med och bidra kring vad de tycker om kommunens hållbarhetsarbete.

Miljöbarometern är ett flexibelt digitalt verktyg för kommuner och organisationer som vill ha en transparent och tydlig webbredovisning av miljöutvecklingen och hållbarhetsarbetet.                      

Läs också