Nedskärningar i hemtjänsten

I september antog socialnämnden nya riktlinjer för handläggning inom äldreomsorgen. Detta har inneburit en nedskärning av hemtjänsten för många brukare, exempelvis färre promenader och sämre städning.

I de nya riktlinjerna beviljas personer med hemtjänst endast promenad en gång i veckan istället för tre gånger i veckan som varit normen hittills. Vidare har även städning minskats från varannan vecka till var tredje vecka.

”Vi är många äldre som är beroende av vår hemtjänst och som inte kan gå ut själva på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning och alla har inte heller anhöriga. För oss blir då hemtjänstens hjälp det enda sättet för att komma ut på promenad. Att endast få gå ut en gång i veckan kan inte vara skälig levnadsnivå. Att minska på utevistelse i dessa coronatider är ett svek mot oss äldre. Till och med hundar får gå ut flera gånger om dagen. Är det så här vi äldre ska bli behandlade av vår kommun?”, frågar sig en brukare som vill vara anonym.

I beslutsunderlaget står det att de reviderade riktlinjerna är anpassade till ”lagstiftarens uppfattning av skälig levnadsnivå och vad som är gängse i andra kommuner”. I en jämförelse med andra nordvästkommuner beträffande bland annat hemtjänstinsatser, går kommunens tidigare riktlinjer ”utöver vad som generellt anses utgöra skälig levnadsnivå”. Ett exempel på detta som anges i beslutsunderlaget är hemtjänstinsatsen för städning som enligt kommunens riktlinjer före revideringen, normalt beviljats var fjortonde dag. Men enligt rättspraxis anses städning var tredje vecka i allmänhet vara tillräckligt för en skälig levnadsnivå, detta då städning var tredje vecka även är det som är vanligast förekommande  sett till övriga nordvästkommuner.

– Jag kan bara kommentera utifrån ett generellt perspektiv och inte enskilda ärenden. Inom socialtjänsten arbetar vi utifrån den lagstiftning som styr vårt uppdrag men också utifrån lokala riktlinjer vilka utgår från aktuell rättspraxis. Det stämmer att  socialnämnden i den delen i höstas tagit beslut om reviderade riktlinjer som i vissa delar skiljer sig från tidigare riktlinjer, allt då rättspraxis förändrats. Detta kan ha kommit att påverka insatserna till enskilda personer. Men som alltid när det kommer till individens rätt till stöd och hjälp, i det här fallet hemtjänst, vill jag understryka att varje beslut prövas individuellt. Vi utgår alltid från den enskildes specifika och individuella hjälpbehov och som kan förändras över tid och påverkas av faktorer såsom till exempel boendesituation, tillgång till socialt nätverk med mera, säger Lena Burman Johansson, socialchef i kommunen.

Socialdemokraterna, Öpartiet och Miljöpartiet deltog inte i beslutet om de nya riktlinjerna men antogs av Ekeröalliansens partier samt Sverigedemokraterna.

– Ekerö kommun har en hemtjänst med hög kvalitet och med en hög nöjdhet hos våra äldre. Vi har flera olika utförare och en valfrihet för brukaren att välja utförare. Socialtjänsten och nämnden  arbetar utifrån den lagstiftning som styr uppdraget men också utifrån lokala riktlinjer som utgår från aktuell rättspraxis. Det är mycket viktigt att man följer de bedömningar som görs i våra rättsinstanser och att revideringar påverkar våra riktlinjer, säger Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande. Han fortsätter:

– För den enskilde kan detta påverka beviljad insats. En annan orsak kan vara att själva insatsbehovet i sig har förändrats som en följd av förändrad boendesituation, sociala kontakter, medicinska förändringar med mera. Man utgår alltid från den enskildes specifika och individuella hjälpbehov när man fastställer en insats. Jag känner mig trygg med den metodik och de bedömningar som görs av socialtjänsten när det kommer till individens rätt till stöd och hjälp.

Kjell Öhrström tillägger också att för insatser som inte omfattas av socialtjänstens uppdrag, kan det finnas möjligheter att använda sig av RUT-tjänster, exempelvis trädgårdsarbeten, enklare ärenden, snöskottning, tvätta, laga, sy, städning och promenader.

De nya riktlinjerna skapar också en svårigheter för hemtjänstpersonalen att göra ett bra arbete. I en insändare i detta nummer, skriver en personal att en dusch ska hinnas med på tio minuter inklusive avklädning, torkning, påklädning. Insändarskribenten skriver att personen som behöver hjälp är kanske rullstolsbunden, har värk i leder vilket gör det än mer orimligt att hinna en duschprocedur på tio minuter. 

Lena Burman Johansson poängterar att hon även här bara kan svara ur ett generellt perspektiv då hon inte kan kommentera enskilda fall.

– Av socialnämndens antagna riktlinjer framgår det inga tidsangivelser för varje hjälpinsats. Riktlinjerna ska ses som vägledande och har utarbetas utifrån gällande lag och praxis. Den äldres hjälpbehov bedöms alltid individuellt. Socialförvaltningen har en god och nära samverkan med de hemtjänstutförare som finns i kommunen. I det fall den äldres hjälpbehov förändras, påtalas detta ofta av hemtjänsten och det finns en öppen dialog med handläggare inom förvaltningen, säger Lena Burman Johansson och tillägger:

– Hemtjänstens uppdrag ska sättas i ett större sammanhang utifrån den äldres hjälpbehov och omständigheter i övrigt. Ett biståndsbeslut om till exempel inköp beviljas inte i tid utan den äldre är beviljad insatsen som sådan, allt med en viss frekvens och med hänsyn till flera faktorer som exempelvis boendesituation och avståndet till närmaste mataffär. En insats är också oftast kopplad till flera andra insatser i form av personlig omvårdnad, service, avstämning och uppföljning med den äldre. En ungefärlig tidsåtgång att genomföra en hjälpinsats kan därför inte ses enskilt utifrån denna, exempelvis enbart dusch eller inköp, utan tillsammans med övriga insatser. Hjälp och stöd samordnas ur ett helhetsperspektiv och genomförs i samråd med den äldre och anpassas löpande efter hjälpbehovet.

EWA LINNROS

Läs också