Ny detaljplan för skola i Brygga

Detaljplanen för den nya skolan på Bryggavägen är klar och ute på slutgiltig granskning. Många ekeröbor är kritiska till den nya trafiksituation som detaljplanen innebär.

I östra delen av Ekebyhovsdalen, sydöst om Ekerö centrum planerar Ekerö kommun för en ny grundskola för 900 elever. Den nya detaljplanen för området innebär bland annat att man omvandlar Björkuddsvägen till parkområde och därmed stänger förbindelsen mellan Bryggavägen och Mälaröhallen. Svante Bengtsson, boende på Gällstaö, är en av de som är kritiska till förslaget.

– Kommunen verkar bara ha tänkt på trafikflödet inne på skolans område. Var elever och föräldrar kommer ifrån verkar man inte ha funderat speciellt över, säger han och menar att det är ogenomtänkt att stänga av genomfarten och blanda trafiken till och från skolan med övrig trafik.

Svante Bengtssons farhågor är att det kommer bli stopp i trafiken både när bussarna stannar för att släppa av och på barn, men också när föräldrarna från Jungfrusund och Gällstaö skjutsar sina barn och måste göra en vänstersväng över motsatt vägbana både för att komma till skolan och vidare till jobbet efter det. Han tror också att det nya förslaget kommer skapa mer trafik genom Ekerö centrum, samtidigt som man riskerar säkerheten för barnen.

– Gör man inte en bra lösning från början kommer folk hitta sina egna lösningar och släppa barnen på andra ställen än tänkt, säger han.

Trots att den nya skolan kommer rymma dubbelt så många elever som gamla Ekebyhovsskolan och att det i utredningar framkommit att en stor andel av barnen lämnas med bil, planerar man också för färre hämtnings- och lämningsplatser än i dagsläget. Från ett 25-tal platser idag på 550 elever, till 16 platser för 900 elever. Motiveringen är att man vill att folk ska cykla till skolan istället för att köra bil.

– Man planerar alltså inte utifrån hur situationen är eller kan förväntas bli, utan istället utifrån ett drömscenario. Men många kommer även fortsättningsvis behöva ta bilen för att livspusslet ska gå ihop, säger Svante Bengtsson.

Mälaröarnas nyheter har sökt ansvariga på kommunen för en kommentar, men utan resultat. Mellan 8 november och 8 december är detaljplanen ute på granskning och det är sista tillfället för berörda att lämna synpunkter innan kommunstyrelsen beslutar om planen ska antas eller justeras ytterligare.

Svante Bengtsson har skickat en skrivelse till kommunen där han framför sin syn på planerna men också ger några egna förslag på hur man istället kan lösa problemet.

HELEN BJURBERG

Läs också