Ny infartsparkering dröjer

Ny infartsparkering dröjer

Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen med plats för 100 fordon är nu stängd. Men ersättningsparkeringen som ska ställas iordning är inte klar.

Infartsparkeringen vid Tegelbruksvägen upphörde den 21 oktober då tomten ska bebyggas med bostäder. En ny, tillfällig parkering ska ställas iordning vid Ekendals förskola. Detta innebär bland annat en promenad till pendelbåten på cirka tio till tolv minuter mot tidigare, ett par minuter från den nedlagda parkeringen vid Tegelbruksvägen.

Att denna parkering var tillfällig framgick då den invigdes 2017. Kommunen aviserade nu, en månad före stängningen, att parkeringen skulle avvecklas. Däremot är inte ersättningsparkeringen klar och inga andra alternativ har tagits fram i tid.

– Handläggning av bygglovansökan pågår och anledningen till att det har tagit tid är att de sakägare som berörs har haft många synpunkter. Sedan är det mycket sannolikt att beslutet kan komma att överklagas. Beslut i byggnadsnämnden väntas tas innan årsskiftet, säger Johan Elfver, press- och näringslivschef, Ekerö kommun.

Finns det någon närmare alternativ parkering till pendelbåten som kan bli aktuellt?

– Teknik- och exploateringskontoret undersöker ytterligare platser för att planera infartsparkeringar i närområdet och vi återkommer så fort vi vet mer om och när de i så fall kan bygglovprövas och realiseras, säger Johan Elfver.

I Ekeröalliansens politiska plattform för mandatperioden, står bland annat målsättningar för ett enkelt resande till, från och inom kommunen. Några punkter är att ”Införa fler strategiskt placerade infartsparkeringar, att ta ett helhetsgrepp om planeringslösningarna för fler parkeringsmöjligheter i centrumnära lägen och för att planera parkering i kombination med lokaler.”

– Vi i politiken har agerat under ett flertal år i denna fråga. Det är sedan länge ett faktum att trafiken kommer att påverkas under arbetet med breddningen av väg 261 samt byggandet av förbifarten. Som ett led i detta skapades en temporär infartsparkering på mycket kort tid på området där Ekerö strand kommer att byggas. Samtidigt drogs det i gång ett arbete för att se till att Trafikverket skulle ansvara för att tillskapa platser för en ny infartsparkering. Detta arbete har dock, efter många påstötningar från kommunens tjänstemän och politiken, inte ännu lett till färdigställandet av en parkering. En stor del i detta är det faktum att man inte fått gehör från markägaren i området, kommenterar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han påpekar också att tjänstemännen fått uppdraget att se till att utöka möjligheterna till infartsparkeringar runt om i kommunen. Det har framför allt skett i anslutning till befintliga knutpunkter så som Träkvista och Skå.

– Vi har en strategi där Trafikverket ansvarar för tillkomsten av en större parkering, kommunen för utökningar av befintliga och där vi tillsammans, kommunen och Trafikverket, tittar på hur det kommer att fungera om fem till tio år när förbifarten är klar, säger Adam Reuterskiöld.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S), är kritisk till situationen:

– Så här går det när man säljer ut kommunens mark så att vi inte har några ytor att själva nyttja för i det här fallet, en infartsparkering. Det kan inte vara markägares eller Trafikverkets ansvar att ordna parkeringsytor för kommunens invånare.

EWA LINNROS

Läs också