Ny P-plats dröjer

Ny P-plats dröjer

Ekeröborna får vänta ytterligare en tid på infartsparkeringen som ska ersätta den tidigare parkeringen som stängdes i oktober.

I oktober upphörde infartsparkeringen med 100 platser vid Tegelbruksvägen då tomten ska bebyggas med bostäder. Den 2 december beviljades bygglov i byggnadsnämnden för den nya, tillfälliga infartsparkeringen vid Ekendals förskola i Tappström.

Men bygglovet har nu överklagats, bland annat på grunderna att en parkering på platsen kraftigt försämrar trafiksäkerheten för gående, cyklister och barn. Också att det medför olägenheter och störningar för närboende. I en annan överklagan nämns att samtliga sakägare, inklusive väghållaren, tycker att den föreslagna placeringen är olämplig samt att kommunens egna tjänstemän avstyrker förslaget och det ”påvisar att byggnadsnämndens beslut bör upphävas”.

– Nu får vi vänta in länsstyrelsens beslut, säger Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden.

EWA LINNROS

Läs också