Nytt team ska stötta barn och unga med skolfrånvaro

Under hösten har barn- och ungdomsförvaltningen startat ett närvaroteam som ska arbeta för att öka skolnärvaron och stödja elever med problematisk frånvaro till en fungerande skolgång. Åsa Karström, metodutvecklare på central elevhälsa, Ekerö kommun, är ansvarig för det nya teamet, bestående av en specialpedagog, en lärare och en skolpsykolog.

Stödet riktar sig till de elever i kommunen som har stor frånvaro.

– Det är framförallt i mellan- och högstadiet de här problemen uppstår. Många gånger är det kopplat till NPF-diagnoser eller andra orsaker till att man är känslig för en kravfylld miljö, berättar hon.

Tidigare har det legat på elevens egen skola att hitta lösningar för elever med närvaroproblematik, men med Närvaroteamet kommer nya möjligheter att komma, tror Åsa Karström.

Hon förklarar att teamet kommer kunna göra både skol- och hembesök men också vara den som har helheten kring eleven och samordnar insatserna med övriga instanser såsom exempelvis habiliteringen och socialtjänsten.

Sedan augusti, då arbetet drog igång, har teamet träffat rektorerna på samtliga kommunens skolor, vilka hjälpt till att identifiera ett drygt fyrtiotal elever som är aktuella för stödet.

– Det finns ingen direkt nationell statistik på hur vanligt det är med problematisk skolfrånvaro, men ju mer man uppmärksammar problemet desto fler barn med de här problemen hittar man. Känslan vi har är att Ekerö kommun ändå inte utmärker sig, säger Åsa Karström.

När eleverna är identifierade väntar arbetet med att tillsammans med eleven själv, vårdnadshavare och skola, utreda orsaken till frånvaron och hitta fungerande lösningar.

– Det kan innebära allt från att finnas där med stöd och handledning till skolans personal till att erbjuda eleven lektioner i närvaroteamets egna lokaler. Dit kan man komma själv eller med sin lärare, om den egna skolmiljön är för stress- eller ångestfylld, säger hon och tillägger att det inte finns något rätt och fel i arbetet men att det kräver kreativitet och flexibilitet hos de inblandade.

– Alla kommer behöva gå lite utanför sitt eget ansvarsområde för att hjälpa eleven.

Närvaroteamet ska dela lokaler med jobbcenter i den gamla radiobutikens lokaler i Ekerö centrum. Det kommer drivas som ett projekt under ett år men är efter det tänkt att bli en stadig verksamhet.

Den 3 december invigs den nya verksamheten.

HELEN BJURBERG

Läs också