Om bygglov och motioner i nämnder

Hur vanligt är det med bygglov trots att  detaljplanerna inte är klara? Är det undantag eller satt i system? Det hettade till i frågan på kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktige i maj handlade inte bara om vilka partier som ska styra Ekerö. Mötet handlade också om konstgräsplaner och utsläpp av mikroplaster – något som ska fasas ut, cykel- och gångvägar som behöver större budget och detaljplanerna för de två nya förskolorna som ska byggas i Stenhamra. 

En av de stora frågorna på mötet handlade om bygglov utanför detaljplaner. Att bevilja bygglov i områden där förvaltningens tydliga bedömning är att en detaljplan behövs, är högst oansvarigt, poängterade Hanna Svensson (S). Det gör det svårt att ha en långsiktig planering för infrastrukturen i området. Dessutom är det godtyckliga beslut som också går förbi tjänstemännens bedömningar, enligt henne. Även om det är lång kö på detaljplaner är det inte rätt att bevilja bygglov. Processen bör istället gå snabbare, tyckte hon.

Johan Elfver, kommunstyrelsens ordförande, var av annan åsikt. Han menade att det endast beviljas bygglov utanför detaljplan i undantagsfall på landsbygden, och då på grund av den orealistiskt långa tid det skulle ta innan detaljplanen är på plats. 

Även många andra gav sig in i debatten. Byggloven har bara beviljats i undantagsfall och då dessutom i samråd md handläggarna, enligt Arnulf Langelt (M). 

Fredrik Zandrén (MP) ansåg däremot att det inte handlar om enstaka fall utan om en strukturförändring som är satt i system, till exemepl i Skå Edeby, ett område som förtätas utan detaljplan. Det är orättvist mot de som sökt bygglov men inte fått det. Det behövs istället mer resurser så att det görs i rätt ordning, poängterade han.

Ö-partiets sex motioner, bland annat om ställplatser för husbilar på Mälaröarna, väckte också debatt. Men det var inte sakfrågorna utan att motionerna besvarats med att de skulle behandlas i nämnderna som diskuterades. Motioner, som inte är av principiell karaktär, bör inte behandlas i Kommunfullmäktige, argu- menterade Frida Tamker (M). Men, ansåg oppositionen, den demokratiska ordningen brister då nämnderna inte består av politiker från alla partier. Dessutom menade man att kraven kringgås på en neutral beredning av motionerna och att de bör beredas av tjänstemän som är väl insatta i de olika frågorna, inte av politiker. 

Vidare tog oppositionen upp att alla partier inte kan väcka nämndinitiativ för att de inte har ordinarie ledamöter i alla nämnder. Nämnderna är en sluten församling och medborgarna kan heller inte lyssna på debatten, argumenterade oppositionen. Kommunfullmäktige beslutade att gå på oppositionens linje och motionerna återremitteras till förvaltningar för beredning. 

ANGELICA BERG

Läs också