Omtalad detaljplan kan snart sättas i verket

När sätts detaljplanen för Sand-uddens skola i verket? Kommunstyrelsen har sagt ja, nu ska fullmäktige säga sitt.

– Vi vill ha skolan, men vi tror att den blir för stor, tycker MP. 

Diskussionerna och även turerna kring detaljplanen har pågått en tid. MN har tidigare berättat om hur planerna på att bygga ut Sanduddens skola från 400 elever till 900 har fått flera att reagera och känna oro över mer trafik och hur miljön i naturen i området påverkas.

På senaste kommunstyrelse var nästan alla överens om att den ska sättas i verket, men MP reserverade sig.

– Det stämmer att vi har reserverat oss mot beslutet. Det har att göra med två saker.  Storleken och trafiken. Vi vill ha skolan men vi tror att den blir för stor, säger Fredrik Zandrén (MP), gruppledare för partiet.

Han fortsätter:

– Detaljplanen kommer dock upp för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Tidigare har olika privatpersoner, framförallt boende i Sandudden, överklagat. Det som det slogs ner på var släntstabiliteten och att vägen vid skolan inte är kommunägd.

Tidigare godkände kommunfullmäktige en detaljplan för Sanduddens skola, men det överklagades sedan till Mark- och miljödomstolen.

Annika Ratzinger, planarkitekt på Ekerö kommun, berättar hur detaljplanen gjorts om efter synpunkter.

– Den tidigare detaljplanen överklagades av några boende i Sandudden. Några av de skäl som framfördes avslogs av domstol, bland annat synpunkter kring buller och trafik. En av orsakerna till att planen upphävdes var huvudmannaskapet för Sanduddsvägen, som i tidigare detaljplan var enskilt. En annan var att geotekniska utredningar tagits fram i ett för sent skede och inte funnits tillgängliga för allmänheten eller länsstyrelsen.

Och Annika Ratzinger lägger till:

– Detaljplaneprocessen har därefter gjorts om. Planhandlingarna är i stort sett desamma, men har justerats på de punkter som fanns med på den förra detaljplanen som alltså avslogs, säger Annika Ratzinger.

Synpunkter om utökad trafik och buller är ett par av kommentarerna från boende i området liksom oro för hur naturvärden påverkas av utbyggnaden av Sandudden.

Annika Ratzinger säger att det kan ta sin tid att förverkliga detaljplanen även om kommunfullmäktige klubbar igenom den.

Kommunen menar att de som är oroliga för mer trafik och högre ljudnivå från elever inte behöver vara det.

”I den bullerutredning som tagits fram bedöms trafikbullret i en ökning till 640 elever från 320 klara riktvärdena med god marginal. I och med den goda marginalen bedöms därför en ökning till 900 elever och en total ökning av trafikmängden på Sanduddsvägen med 6 % som godkänd. Även fast elevantalet kan komma att fördubblas bedöms inte ljudnivån från eleverna ha en betydande negativ påverkan på omgivningen”, står det i en sammanfattning av samråd.

Hur slänten norr om skolan kommer att påverkas av det ökade elevantalet har flera också haft synpunkter på. I slänten lever det skyddsvärda svarta pälsbiet och med det ökade antalet elever som kommer passera genom slänten till och från skolan oroas många över att binas livsmiljö kommer att förstöras.

Svaret från kommunen är att ”Ekerö kommun eftersträvar att i möjligaste mån återskapa den livsmiljö som råder på platsen idag för att på så sätt främja en fortlevnad av befintliga naturvärden på platsen efter att stabiliseringsåtgärderna är utförda.”

TONY GYLLENRAM

Läs också