På gång i politiken

På gång i politiken

Hösten innebär framförallt budgetarbete för politikerna. I november ska budgetförslagen vara klara. Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och Hanna Svensson (S), oppositionsråd besökte tidningens radioprogram för att prata om vad som är på gång i den kommunala politiken.

– Vi har haft ordning och reda på ekonomin i 14 år och vi har haft överskott. Men vi ser ju nu att det blir allt tuffare ekonomiskt. Det beror delvis på at vi får mer pålagor och fler saker som kommunen ska göra. Vi behöver också komplettera utbudet av kommunal service i takt med den utbyggnad vi ser i de detaljplaner som är på gång. Men det beror också på att vi kommer att se ett utökat kommunalt utjämningssystem vilket gör att konsekvenserna blir allvarliga, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande och tillade:

– Vi hoppas att regeringen ska ta sitt förnuft till fånga och inte utöka det kommunala utjämningssystemet. Man kommer ju inte att ta hänsyn till problematiken som vi har med en växande kommun, där vi behöver stora investeringar för att kunna tillhandahålla bostäder och kommunal  service. Jag tycker att Hanna kan hjälpa till och putta på sina partikollegor på riksplanet.

– Absolut och som Adam vet så lade vi också ett remissvar på det här ärendet när det kom i våras, vilket ni faktiskt inte gjorde utan ni sa bara nej till allting. Det var inte särskilt konstruktivt, så kommer man knappast framåt. Man måste ha en konstruktiv dialog och faktum är att vi i Stockholmsregionen har det väsentligt lättare än vad man har ute i landet.  När man är i arbetsför ålder bor man i större utsträckning i Stockholm. Sedan när man blir gammal kommer man tillbaka till landsbygden och det skapar en problematik, svarade Hanna Svensson.

Hur går det med badhuset?

– Just nu håller vi på att ta fram ramprogrammet som vi ska ta ett beslut om, så att vi sedan kan gå ut med en upphandling, berättade Adam Reuterskiöld.

Hur ställer sig oppositionen till badhusplanerna?

– Vi har inte fått någon ekonomisk kalkyl presenterad för oss, därför har vi inte tagit ställning. Vi står som sagt inför ett svårare ekonomiskt läge i kommunen. Vi måste veta att det här faktiskt går runt utan att vi ska behöva dra ned på våra kärnverksamheter eller kvaliteten på servicen till våra medborgare, svarade Hanna Svensson.

Vi tog tidigare upp problematiken för bevarandet av kulturmiljöer och då specifikt Rörby hembygdsgård som kommunen äger men som förvaltas av föreningar. De har svårt att klara av förvaltandet ekonomiskt, men kommunen hjälper inte till. Du svarade att kommunen gör mycket annat för kulturmiljöerna, bland annat genom att i samarbete med landstinget, Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet trycka på en utveckling för världsarvet Birka – Hovgården. Men förvaltningsplanen för detta gick ut 2018 och har inte förnyats.

– Kulturmiljön kring världsarven är inte en kommunal angelägenhet utan en statlig. Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet ansvarar för Birka – Hovgården, men vi är med och försöker påverka, men det är de som driver det, svarade Adam Reuterskiöld.

Du nämnde också att ni arbetar med utvecklingen av ett skydd av naturen kring Jungfrusundsåsen. 2003 kom kommunen överens med länsstyrelsen om ett handlingsprogram där bland annat ett naturreservat skulle bildas av Jungfrusundsåsen. 2005 beslutade kommunfullmäktige i översiktsplanen att handlingsprogrammet skulle genomföras och att Jungfrusundsåsen senast 2010 skulle vara naturreservat. Men detta är fortfarande inte genomfört.

– Det är så att vi äger inte hela Jungfrusundsåsen utan det är flera markägare där. Eftersom vi inte äger marken själva, har vi inte förfoganderätten över alltihopa. Med byggbolagen som äger delar av marken, vill vi komma överens på ett sätt som blir bra för alla.

Men hur många år ska det ta?

– Det är en förhandlingsfråga. Byggbolagen vill ju gärna bygga men vi vill kanske inte bygga i den takten som de vill. Det är bättre att vi tar tid på oss så att det blir en bra lösning, än att vi går med på saker som vi får ångra sedan. Men i praktiken förvaltas området med ett naturskydd.

EWA LINNROS

Läs också