Planer för ny Tappströmsbro

I MN:s partiutfrågning inför valet i år, 2018, var ett av de heta ämnena exploatering. En oro uttrycktes för att en alltför hård sådan kan riskera att kulturlandskap förstörs. Redan 1968 tas ämnet upp i MN. För 50 år sedan var det också dags att bygga en ny bro över Tappström.

I augusti 1968 skriver MN att prognosen för år 2000, är att 22 procent av hela landets befolkning kommer att bo i Stockholmsregionen. Uppskattningen stämmer väl, 2015 var 26,7 procent av Sveriges befolkning boende i regionen.

I MN 1968 oroar man sig för befolkningsökningens konsekvenser och under rubriken ”planeringsåtgärder för att skydda kulturlandskapen”, står följande:

”Enligt såväl Stockholms länsförbunds som Stockholms läns hushållningssällskaps bestämda uppfattning är det angeläget att denna avvägning mellan bebyggelseområden och odlad areal ägnas betydligt större uppmärksamhet i framtiden än hitills. Man förbiser allt för ofta att även den odlade jorden hör till våra viktigaste naturtillgångar och att bebyggelse på bra åkerjord innebär att denna för all framtid tas ur produktionen.”

Mälaröarna är en region som växer redan 1968 och byggnadsplanen för den nya Tappströmsbron exponeras för granskning. Redan 1963 passerade i medeltal 3 800 fordon över bron och antalet fordon ökar efterkommande år.

”Den nuvarande Tappströmsbron har som alla Mälartrafikanter konstaterat alldeles för låg kapacitet. Körbanan är för närvarande bara fem meter och hastigheten har på grund härav maximerats till 30 kilometer.”

Den nya bron som planeras 1968 ska bli nio meter bred plus få en gångbana på vardera sidan. Den bron kommer nu snart att kallas för den gamla bron, i mars 2018 blev alla tillstånd klara för vattenverksamhet i samband med att Trafikverket bygger en ny Tappströmsbro och river den befintliga.

EWA LINNROS

Läs också