Plats för friskolor i Ekebyhov

Plats för friskolor i Ekebyhov

När en helt ny Ekebyhovskola står klar, kommer den gamla skolans mark ge plats för skolverksamhet, men då för friskolor.

På kommunstyrelsens arbetsutskott 17 mars, beslutades att Ekerö kommun och Nystad stadsutveckling AB kommer att ingå en avsiktsförklaring som innebär en överlåtelse av hela eller del av fastigheten för nuvarande Ekebyhovsskolan.

Nystad stadsutveckling är ett stadsutvecklande fastighetsbolag med inriktning på samhällsfastigheter. I nära samarbete med kommuner och verksamheter utvecklar de samhällsfastigheter och städer utifrån ett helhetsperspektiv. Nytänkande och långsiktighet är viktigt för bolaget när de äger, förvaltar och kontinuerligt utvecklar skolor, särskilda boenden och andra platser för samhällsservice.

Kommunens planering för att bygga en ny Ekebyhovsskola till en annan plats pågår. En detaljplan har utarbetats för detta vid Bryggavägen. På platsen där den nuvarande Ekebyhovskolan ligger, avser Nystad stadsutveckling att skapa förutsättningar för en eventuell etablering av Internationella Engelska skolan (IES) samt att omlokalisera Birkaskolan som idag bedriver verksamhet bredvid Tappströmsskolan.

– Vi har redan idag en stor andel av våra elever som reser till andra typer av skolor utanför kommunen då utbudet av skolor i Ekerö kommun är begränsat. Som ett led i att uppfylla Ekeröalliansens politiska plattform och vallöfte vill vi nu genom denna avsiktsförklaring, möjliggöra för en friskola i Ekerö kommun, säger Adam Reuterskiöld (M) kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen står inför en ny utvecklingsfas där en ökad befolkning leder till ökade behov av kommunal verksamhet. De kommande åren kommer byggnationer runt om i kommunen kräva planering och genomförande av utbyggnaden för det kommunala ansvaret när det gäller skola, vård och omsorg. Behovet av nya skollokaler för kommunal skola bedöms under 2020-talet vara uppfyllt i och med byggandet av nya Sanduddens- och Ekebyhovs skolor. Det finns däremot behov av ytterligare elevplatser och önskemål om etablering av fristående skolverksamhet finns med i kommunens målsättningar. För detta behövs därför ytterligare lokaler.

– Efter att vi har utvärderat olika möjliga lösningar ser vi nu att en avsiktsförklaring med en specifik exploatör kommer att ge största möjliga nytta för pengarna. Vi möjliggör därigenom både en nyetablering samt en expansion av friskolor på Ekerö. Vi tillgodoser ett behov av elevplatser som kommer att öka och vi ger fler möjligheten att välja skola, säger Adam Reuterskiöld.

Nuvarande Ekebyhovsskolans befintliga grund- och särskolelokaler är föråldrade och verksamheten planeras att flyttas till den nya skolan, varefter de befintliga lokalerna planeras att rivas. Planen är att exploatören ska bygga, äga och förvalta lokaler för verksamheten.

Men först måste alltså den nya skolan byggas. Ett förslag till detaljplan har varit ute på samråd. Nu tittar man på de synpunkter som inkommit. Efter det justeras och kompletteras planförslaget om det behövs. Därefter ställs det slutliga planförslaget ut under minst tre veckor. Under utställningstiden är det återigen möjligt att skicka skriftliga synpunkter på planförslaget till kommunen. Därför kan inte en exakt tidsplan ges i dagsläget, men det svar vi fått från kommunen är att allt ska vara klart senast 2024.

EWA LINNROS

Läs också