Politikernas åsikter

Politikernas åsikter

Att beslutet om Munsö skola inte tagits politiskt har väckt kritik hos Mälarökoalitionen och Sverigedemokraterna. Ärendet togs upp upp för politisk beredning i barn- och utbildningsnämnden.

På barn- och utbildningsnämnden beslutades att frågan ska lyftas till kommunstyrelsen.

Mälarökoalitionen (Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Öpartiet) samt Sverigedemokraterna röstade för detta.

Ekeröalliansen (Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna) röstade emot förslaget.

Förvaltningschefen för barn- och utbildning i kommunen gav tidigare rektor för Munsö och Sundby skolor uppdraget att samorganisera skolorna. Men frågan om att politiskt bereda frågan i nämnden har väckts.

Ekeröalliansen har nu tillmötesgått det önskemålet genom att upprätta ett beslutsärende till kommande nämndsammanträde tisdagen den 5 maj, det vill säga då denna tidning redan gått till tryck. 

– Ekeröalliansen anser att om vi ska behålla god kvalitet och samtidigt möta behovet av minskade kostnader, har vi kommit fram till att samorganisering är ett nödvändigt beslut. Genom att vi lyfter frågan för beslut i nämnden ges möjligheten för samtliga representerade partier i nämnden att visa var man står i frågan, säger Sivert Åkerljung (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Sverigedemokraterna tycker definitivt att beslutet ska fattas politiskt.

– Vi ser positivt på det, då det varit vår ställning sedan tidigare. Med förtroendeuppdraget kommer även tuffa beslut, men hur man än vrider och vänder på det, handlar politik i slutänden om prioriteringar, kommenterar Jimmy Fors (SD).

Socialdemokraterna, liksom Liberalerna, Miljöpartiet och Öpartiet, anser att ärendet ska hela vägen till kommunfullmäktige.

  Vi är glada att frågan nu kommer upp till politiskt beslut. Dock så anser vi att den rätta instansen för frågan borde vara kommunfullmäktige, säger Hanna Svensson (S), oppositionsråd.

Liberalerna anser också att denna fråga ska avgöras i kommunfullmäktige.

– Det är dessutom för kort om tid för att fatta ett så avgörande beslut redan den 5 maj i barn- och utbildningsnämnden. Vi måste få tid att samla vår fullmäktigegrupp för analys och diskussion och helst anordna ett medlemsmöte. Det borde komma upp även på fullmäktige då det är en övergripande fråga. Detta är givetvis en för stor fråga för en enskild tjänsteman att behöva bära på sina axlar. Diskussionerna och debatten har nyss börjat och nu måste alla siffror fram liksom en diskussion kring strategier och sondering kring olika möjligheter, för att på sikt få en hållbar skola och god utbildning för munsö- och adelsöborna. Det här är ett viktigt beslut som ska tas av en bred skara politiker med ett ordentligt underlag, säger Fredrik Ohls (L).

Miljöpartiet tycker också att det är viktigt att beslutet fattas i kommunfullmäktige.

– Detta då ärendet är av stor principiell vikt för kommunen och som har en större påverkan än enbart inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, säger Ulrika Sandin (MP).

Öpartiet hänvisar till både kommunallagen och skollagen och flera paragrafer inom dessa.

– Utifrån det är detta en fråga som ska upp på kommunfullmäktigenivå. Det handlar inte bara om en förflyttning av 76 elever till Sundby skola, indirekt handlar det om en nedläggning av skolan. Ärendet är betydligt större än så. Det handlar om landsbygdens överlevnad och möjlighet till fortsatt utveckling, säger Desirée Björk (ÖP).

Peter Carpelan (M), kommunfullmäktiges ordförande, är av en annan uppfattning.

– Kommunfullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen såsom budget, mål och riktlinjer med mera enligt Kommunallagen. Det kan vara fallet om till exempel en skola ska läggas ned. Såvitt jag har förstått, inte minst efter senaste fullmäktiges frågestund, så är det inte fråga om någon nedläggning av en skola. Därför kan enligt min bedömning, frågan om Munsö skola hanteras utan beslut i kommunfullmäktige, säger han.

MN har sökt Vänsterpartiet, dock utan framgång.

Vi följer upp utfallet från barn- och utbildningsnämnden på vår hemsida.

EWA LINNROS

Läs också