Reaktioner mot höjd taxa

Reaktioner mot höjd taxa

”Det blir som ett straff att vi blivit så duktiga på att sortera” skriver en läsare i en insändare angående att kommunen höjt avfallstaxan, på grund av att avfallsmängden under 2020 har ökat avsevärt. MN har följt upp de frågeställningar som väckts i samband med höjningen.

Hur kan det bli dyrare om vi källsorterar bättre och slänger mindre i våra sopkärl?

 – Under väldigt kort tid var det många som bytte till ett 140-literskärl då vi valde att subventionera den kostnaden. Det gjorde vi för att fler skulle bli bättre på att källsortera. Detta resulterade i att 140-literskärlet har blivit den vanligaste behållaren i kommunen. I takt med att intäkterna har sjunkit och att kommunen har haft stora kostnader med utkörning och inköp av nya kärl och dessutom extrakostnader för återvinningscentralen, måste vi höja taxan för att täcka de kostnader vi har. 140-literskärlet är fortfarande det mest prisvärda sopkärlet, men även de abonnenterna måste vara med och bidra till hela avfallskollektivets kostnader, svarar Tomas Öhman, avfallsingenjör, Ekerö kommun. 

Det är ju ändå samma mängd sopor som fördelas på sopkärl på tomten, de små återvinningsstationerna runt om på ön och på Skå återvinningscentral. 

– Ja, det sker en omfördelning av avfallet, men det avfall som läggs i återvinningsstationerna skickas till materialåtervinning, som dessutom hushållen redan betalt för vid inköp av produkten. Så det är väldigt onödigt att hushållet ska betala två gånger. Det är ungefär samma mängd avfall, men det är helt olika budgetar. Det är producenterna som bekostar återvinningsstationerna och materialåtervinningen. Men producenterna bekostar inte återvinningscentralen. Det är mängden grovsopor på återvinningscentralen som ökat under året då fler har varit hemma och renoverat och rensat.

 En läsare uttrycker att det blir som ett “straff” att vi blivit så duktiga på att sortera.

– Det är många som är väldigt bra på att källsortera, vilket är glädjande och förmodligen en effekt av att 140-literskärlet subventionerades så pass mycket under 2019. Det är fortfarande väldigt billigt med ett litet sopkärl men vi kan inte subventionera det kärlet lika mycket längre. Alla måste vara med och bidra till hela avfallskollektivets kostnader.

Avfallstaxan höjs bland annat på grund av det ökade trycket på återvinningscentralen. En läsare frågar om man med samma logik kan förvänta sig att taxan sänks om avfallet minskar efter pandemin?

– Även om avfallsmängderna till både Skå återvinningscentral och till sopkärlen minskar, så kommer troligtvis abonnemanget för 140 -literskärlet behöva höjas successivt. Det beror delvis på att fler än vi kunnat förutspå valde detta subventionerade alternativ och det har lett till att våra intäkter minskat samt att vi har haft större utgifter under året kopplat till pandemin. Det tar tid att återhämta sig ifrån och vi behöver få en budgetbalans. Viktigt att poängtera dock är att många redan har en väldigt låg taxa genom att de bytt till 140-literskärlet och en jämförelse med andra kommuner, visar att Ekerö kommun fortfarande har bland de lägsta grundavgifterna, svarar Tomas Öhman.

EWA LINNROS

Läs också