Reservationer och bifall för badhuset

Reservationer och bifall för badhuset

I artikeln om besparingar för barn- och utbildningsnämnden berättade Sivert Åkerljung (KD) om kommunstyrelsens förslag att fortsätta att titta på badhusprojektet för att ta reda på vad det exakt kommer att kosta.  Ett beslut som Ekeröalliansen står bakom. Nedan följer de övriga partiernas inställning till badhusplanerna.

Socialdemokraterna:

”Socialdemokraterna ser med tillförsikt fram emot att en simhall byggs i Ekerö kommun, men inser att det kommer att kräva noggranna analyser när det gäller vilka kostnader det kommer att medföra. Men det får ändå anses rimligt att en kommun med 30 000 invånare kan erbjuda den samhällsservice som en simhall trots allt innebär.  Att ha en ekonomi i balans är helt avgörande för att kunna leverera skattefinansierad verksamhet av god kvalitet. Driftkostnaden för en simhall är inte försumbar, men ännu finns ingen exakt bild över hur mycket det kommer att kosta per år, dessutom kommer den kostnaden till största delen att landa utanför den budget och den planeringsperiod som vi ska fatta beslut om i november. För Socialdemokraterna är det dock avgörande att kostnaden för en simhall inte går ut över personal eller alla de som finns i våra verksamheter. Det ska inte innebära större barngrupper i förskolan och skolan, eller mer pressat schema för omsorgspersonalen.”

Liberalerna:

”Liberalerna är i grunden positiva till ett badhus i Ekerö kommun. Vi kan dock inte bifalla förslaget i nuläget eftersom vi ser för stora osäkerhetsfaktorer vad gäller den kommunala ekonomin nu och på några års sikt. Kommunen står inför stora investeringar avseende skolor, förskolor och särskilda boenden för äldre som måste initieras under denna mandatperiod för att stå klara senast 2030.

Liberalerna anser att det i nuläget därför inte är rimligt att lägga en avsevärd summa skattemedel på en badhusinvestering vars driftskostnader kommer att öka kommunens underskott och sannolikt äventyra dagens skattesats för invånarna i Ekerö kommun. Därför reserverar vi oss mot beslutet om att anta förnyat ramprogram och rambeskrivning för badhuset. Gärna badhus, men skolor och äldreboenden först.”

Miljöpartiet:

”Miljöpartiet de gröna kan inte bifalla förslaget till ett nytt badhus i det akuta läge som planeten står inför. Växthusgaserna i atmosfären ökar, polarisarna smälter, havsnivåerna stiger, golfströmmen avtar i styrka, värmerekorden avlöser varandra, skogsbränderna rasar, torkan skapar förödelse, orkanerna blir fler och starkare, konflikter om resurser tilltar, barn klimatstrejkar över hela världen. Vi är i ett nödläge. Ekerö kommun måste ta sitt ansvar för att inte belasta klimatet mer än nödvändigt. Med anledning av den handfallenhet vi ser på ett globalt plan i att ta till verkningsfulla åtgärder för att vända kurvan över ständigt ökade utsläpp av växthusgaser så kan vi inte godkänna byggnationen av ett badhus. Vi ser dessutom att det finns en rad andra viktigare investeringar för omställningen till ett fossilfritt samhälle samt klimatanpassningar som är nödvändiga för att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna. Klimatet kan inte vänta, men det kan badhuset.”

Öpartiet:

”Vi inom Öpartiet har sagt och säger fortsättningsvis att vi kan tänka oss säga ja till badhus när de ekonomiska förutsättningarna så tillger. Dagens ekonomiska situation tillger inte detta. Idag sker effektiviseringar inom kärnverksamhet som gör det omöjligt för oss att säga ja till byggandet av ett badhus. Vi anser också att ett beslut av denna kaliber ska fattas av folket genom en folkomröstning. Det är av största vikt att de ekonomiska konsekvenserna redovisas både på kort och lång sikt inför ett beslut. Öpartiet vill inte överraska kommuninvånarna  med skattehöjningar, ytterligare besparingar i kärnverksamheterna eller utförsäljningar.”

Sverigedemokraterna:

”Vi har, av ekonomiska skäl, frekvent yrkat på att badhusfrågan ska bordläggas tillsvidare. Ett ställningstagande som grundar sig på vetskapen om att vi går in i en tid där besparingar kommer att krävas och där nödvändiga och tuffa beslut måste tas. Det handlar således inte om att vi Sverigedemokrater inte anser att Mälaröborna förtjänar ett badhus, tvärtom ser vi badhusets attraktionskraft för vår kommun. Men, för att säkra upp kvalité och stabilitet i våra kärnverksamheter, måste vi bland annat prioritera det lagstadgade och krympa utrymmet för det som inte är det. Först när vi säkerställt att våra kärnverksamheter kan leverera fullt ut kan även vi ställa oss bakom den ekonomiska satsning ett badhusbygge kräver.

Vänsterpartiet Ekerö:

Ett badhus på Ekerö har länge utlovats och är mycket efterlängtat av många. Handikappade och äldre samt våra skolbarn ska slippa resa ur kommunen för att kunna bada och simma. Vi inom politiken har lovat ett badhus, nu är det dags att leverera. Vänsterpartiet Ekerö kommer att rösta ja till badhus den 8 oktober.”

Vid denna tidnings tryck  ägde höstens första kommunfullmäktigemöte rum den 8 oktober. På agendan fanns beslut att fatta om följande förslag till kommunfullmäktige, gällande badhuset:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ramprogram och rambeskrivning och uppdrar åt kommunstyrelsens arbetsutskott att fortsatt vara politisk styrgrupp för projektet.

2.Kommunfullmäktige be-

slutar att uppdra åt tekniska nämnden att driva och genomföra projektet i enlighet med ramprogram, rambeskrivning och kommunens projektmodell samt med kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp.

3. Kommunfullmäktige beslutar att investeringen i badhuset hanteras i ordinarie budgetprocess.

4.Kommunfullmäktige be-

slutar att kommunstyrelsen ska besluta att godkänna tekniska nämndens tilldelning i upphandlingen av entreprenaden för genomförandet av badhusbyggnationen.

5. Kommunfullmäktige be-

slutar att kommunstyrelsen kan besluta att när som helst under projektets genomförande avbryta projektet.

EWA LINNROS

Läs också