Så prioriterar kommunen

Så prioriterar kommunen

Frustrationen är stor hos många kommuninvånare när det handlar om bygglovs- och planbeskedshantering. Många hör av sig till tidningen och förargas över att stora exploatörer verkar få en särbehandling.

När MN intervjuar Arnulf Langlet (M), byggnadsnämndens ordförande och Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef om hur prioriteringen går till i kommunen, berättar de att kommunstyrelsen beslutar varje år om hur detaljplaneuppdragen ska prioriteras.

Kriterierna för att prioritera en detaljplan finner du i faktarutan intill.

Många upplever att kommunen är petiga med privatpersoner men ser mellan fingrarna när det kommer till större exploatörer.

Nagelfars det på samma sätt när det gäller en stor exploatör?

– Absolut, om inte mer för det är ofta mer komplexa byggnader, svarar Tommie Eriksson.

I artikeln om Jungfrusunds sjöstad skrev vi om att kommunen gav grönt ljus för en taklutningsändring från 30 till 45 grader utan att göra ett grannhörande. Grannhörande ska ske vid såväl liten som stor avvikelse, men enligt Tommie Eriksson ansågs ändringen av taklutningen i detta fall  inte vara en avvikelse över huvudtaget.

– Takvinkeln beskrivs i gestaltningsprogrammet, som inte är tvingande på samma sätt, som en bestämmelse i en detaljplan. Takvinkeln bedömdes inte som en avvikelse och då hörs inte grannar, säger Tommie Eriksson.

Enligt ett par fackmän som MN haft kontakt med är en ändring av taklutning från 30 till 45 grader en avvikelse och dessutom, en stor sådan. 

I planbeskrivningen för Jungfrusund sjöstad står bland annat att ”taklutning ska vara 14-30 grader i enlighet med övrig kontor- och handelsbebyggelse”. I detaljplanen står det vidare att ”För hela området gäller att byggnader skall utformas i huvudsaklig överensstämmelse med illustration och gestaltningsprogram”. Här är det alltså en öppning för ändringar även om det är ett ”skall-krav” och inte ett ”bör-krav”.

I en jämförelse kan nämnas ett ärende där en privatperson byggde ut sitt hus, grannarna hade hörts och det blev inga klagomål. Men utbyggnaden visade sig vara 30 centimeter högre än tillåten höjd, detta bedömdes som en liten avvikelse och grannhörande gjordes därför igen.

En ändring med 15 grader av taklutningen som då ger en något högre byggnad, betraktas alltså inte som en avvikelse när det gäller bygglovet för Jungfrusunds sjöstad. I bygglovet står: ”Även om husen får en taklutning på 45 grader och kommer bli något högre än de skulle blivit med de 30 grader som är angivet i gestaltningsprogrammet, bedömer kontoret att, mot bakgrund av bland annat en solstudie som den sökande tagit fram, betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer”.

En höjning av takhöjd med 30 centimeter på privatpersonens villa bedömdes däremot som en liten avvikelse. Men de två exemplen är inte generella då varje bygglov bedöms efter  de förutsättningar som råder i varje unikt ärende och enligt Arnulf Langlet och Tommie Eriksson, hanteras privatpersoners och större exploatörers bygglov på lika villkor.

Viktiga delar att tänka på för en privatperson är att ha kompletta handlingar då man söker för bygglov eller för en planändring.

– Jag säger alltid, oavsett om det handlar om bygglov eller planändringar, att man ska alltid se till att man har bra kompetens. Anlita proffs som kan detta så att ansökningshandlingarna blir kompletta från början, säger Arnulf Langlet och lägger till:

– Kom ner till stadsarkitektkontorets öppna hus på torsdagar i kommunhuset och ställ frågor. Jag fick bland annat en fråga från en dam som funderade på att köpa en tomt, men undrade om hon vågade det med tanke på eventuella framtida exploateringar. Jag tipsade henne om att komma till öppet hus och få hjälp av en handläggare att tyda vad som skulle kunna hända i området.

Kriterierna för att prioritera en detaljplan är att området:

– är utpekat i översiktsplanen,

– är utpekat och prioriterat i VA-planen,

– ligger inom tätortsbandet eller serviceort enligt översiktsplanen,

– föreslagits för tätare bebyggelse än villor,

– föreslås innehålla verksamheter,

– innehåller kommunägd mark,

– är av högt eller delvis högt kommunalt intresse,

– ett uppdragsbeslut eller positivt planbesked finns där startår är redovisat.

EWA LINNROS

Läs också