Så vill mälaröborna ha sitt centrum

Så vill mälaröborna ha sitt centrum

I slutet av 2019 tog rekordmånga mälaröbor chansen att berätta hur de vill att Ekerö centrum ska utvecklas framöver, genom en enkät som kommunen genomförde. Mer handel, bättre parkeringslösningar och bostäder för både unga och äldre, var några av de återkommande önskemålen.

Intresset för undersökningen var stort och 1 698 svar lämnades in i samband med aktiviteterna som ordnades på biblioteket i Ekerö centrum. Bland annat fanns en informationsutställning om detaljplanearbetet och tillsammans med byggaktörerna Exerton, Elisby och Wallenstam ordnade kommunen två öppna hus. Dessutom genomfördes sex fokusgruppsdiskussioner med bland annat skolelever och företagare i centrum. Tre arkitektledda rundvandringar genomfördes också i centrumområdet.

– Att så många enkätsvar har kommit in är något alldeles extra och väldigt ovanligt för en kommun av vår storlek, vilket antyder att många bryr sig om kommunens kärna. Som ny arkitekt i Ekerö kommun har det också varit väldigt viktigt att få lära känna kommuninvånare, lyssna in tankar om det befintliga centrumet och hur man skulle vilja använda och uppleva det i framtiden, säger Erik Edström, planarkitekt och projektledare för utvecklingen av Ekerö centrum.

Enligt undersökningen använder invånarna Ekerö centrum huvudsakligen för handel idag och därefter för vård, omsorg och besök på kaféer, restauranger och bibliotek. I framtiden vill invånarna använda centrum på samma sätt som idag, men med ett större och bättre utbud.

– Det finns en stor efterfrågan på ett levande centrum i kommunen. De svar som kommit in har mestadels visat att invånare vill ha en levande småstadskärna med utökat utbud i form av handel, fler restauranger och bättre parkeringslösningar. Det är jätteroligt och viktigt för kommunen att medborgare vill ses och umgås mer i vår kärna. I dagsläget är det många som känner att de behöver åka utanför kommunen för att få tillgång till den upplevelsen de egentligen eftersträvar närmare hemma, sammanfattar Erik Edström.

Tre fjärdedelar av de svarande åker bil till och från Ekerö centrum och vill också fortsätta använda bilen i framtiden, vilket betyder att parkeringsfrågan också är viktig. Dock vill fler kunna använda miljövänliga transportmedel i framtiden som till exempel kollektivtrafik eller cykla och att gå. Det gäller framför allt invånarna som är 24 år eller yngre och de som är 65 år eller äldre. Enkätsvaren visar också en stor efterfrågan på fler bostäder i centrum. Främst efterfrågas bostäder för unga och äldre i blandade upplåtelseformer samt små bostäder.

Nu fortgår arbetet med att ta fram en detaljplan för den fortsatta utvecklingen.

– Det är svårt att ge en exakt tidplan eftersom det är många frågor som ska utredas, men vi arbetar fram ett förslag som kan redovisas för allmänheten till slutet på året eller början på 2021, säger Erik Edström.

LO BÄCKLINDER

Läs också