Fem nya löften till medborgarna

Fem nya löften till medborgarna

Kommunen och polisen har kommit överens om vilka löften de ska ge mälaröborna under 2020 för att de ska uppleva större trygghet. Högsta prioritet kommer vara att förebygga ungdomsbrottslighet, bedriva förebyggande insatser insatser mot droger, trafikbrott samt att öka medvetenheten om trafiksäkerhet hos barn.

Generellt sett upplever mälaröborna att det är tryggt att bo i kommunen i jämförelse med hur det är i många andra kommuner. Den senaste mätningen från Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar att Ekerö kommun har klättrat upp en placering till plats 30 av landets 290 kommuner. Året innan låg Ekerö på plats 31.

Trots detta känner medborgarna en viss otrygghet gällande till exempel inbrott och ungdomssamlingar på allmän plats. För att möta den oro som finns har fem medborgarlöften formulerats (se faktaruta).

– Bland annat ska vi prioritera bevakningen av narkotikautvecklingen kring ungdomar. Tidig upptäckt är avgörande för att ungdomar ska få hjälp och för att minska alla de följdeffekter som narkotikan får när det gäller annan kriminalitet, säger kommunens samordningschef Lena Törnblom Löfquist och fortsätter:

– Vi uppdaterar löpande lägesbilden av hur det ser ut kring tryggheten i kommunen på en mängd olika sätt. Till exempel följer vi brottstatistiken, gör enkäter och tittar på andra undersökningar som mäter trygghet.

Oron för att få inbrott beskriver hon som stor bland mälaröborna, trots att brottet är förhållandevis ovanligt om man jämför med näraliggande kommuner.

– Det spelar dock ingen roll hur stor risken är, när det väl händer så är det en kraftig kränkning och rädslan för att bli utsatt för den, är lika omfattande även om risken är liten.

Lena Törnblom Löfquist beskriver också de olika samverkansorgan som finns både inom kommunens olika verksamheter och med externa parter, såsom polisen och föreningslivet, när det gäller att fånga upp vad som är på gång bland Mälaröarnas ungdomar. Där delas erfarenheter och kunskaper och ger alla parter en möjlighet att ha en samlad bild.

– Det är också väldigt viktigt att alla anmäler om man blir utsatt för brott, för att vi ska kunna ha aktuella lägesbilder som vi kan göra prioriteringar utifrån, säger kommunpolis Anna Freij och berättar att hon och kollegorna anpassar sina insatser utifrån vad som är extra angeläget för stunden.

– Det kan exempelvis gälla extra trafikinsatser under vissa perioder, eller att mopederna kommer fram och det blir mycket buskörningar som vi försöker få bukt med, fortsätter hon.

LO BÄCKLINDER

Läs också