Så vill partierna satsa

Så vill partierna satsa

Den 19 november är det dags för årets budgetförhandlingar i kommunen. I år finns sex budgetförslag att ta ställning till. Vi har bett partierna att nämna några av sina fokusområden.

Ekeröalliansen (Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna):

”Ekeröalliansen lägger nu fram sin budget för perioden 2021-2023, där vi inte bara gör satsningar utan även samlar i ladorna och förbereder oss för en något mer osäker framtid. Till de stora satsningarna hör skolan, som tillförs ytterligare 20 miljoner. Något som inte många kommuner i Sverige har möjlighet att göra, men efter 15 års överskott har vi möjlighet att även i tuffare ekonomiska tider satsa på våra barn och unga.  Vi ser att i slutet av budgetperioden kommer flera nya verksamhetslokaler att tas i drift, vilket kommer öka våra driftskostnader. Det är därför viktigt att vi ständigt effektiviserar. Övriga satsningar i budgeten innebär stöd till familjer med komplexa behov, samt arbeta för att hela kommunens verksamhet ska Silviacertifieras för att förbättra vården av våra äldre.”

Socialdemokraterna:

”Vi har främst tre fokusområden i vår budget. Inom föreningslivet barn- och äldre:

• Kraftigt höjt föreningsbidrag för äldre.

• Nolltaxa för barn i våra hallar och på våra planer.

• Långsiktig investering i ett aktivitetshus vid Tappström och på sikt även vid Svanhagen.

• Byskolesatsning.

Inom omsorgen även efter corona – tryggare anställningar och fler sjuksköterskor:

• Inrätta vikariepool, först för äldreomsorgen men även för de som arbetar inom barnomsorgen.

• Fler sjuksköterskor inom äldreomsorgen, här har coronakrisen gjort behovet mer än lovligt tydligt.

• Bygga upp förutsättningar för att kunna erbjuda rätten till heltid

Inom teknik och miljö:

• Förstärkt utbyggnad av våra cykelvägar, särskilt nära skolor.

• Bevara Kärsgatan samt Adelsö badplats.

• Klimatsatsning för att kunna motstå framtidens extremväder.

• Förskoleupprustning.

• Kommunalisering av vägföreningar.”

Liberalerna:

”Liberalerna Ekerö satsar i budgeten 2021 dels på en höjning av elevpengen i skolan, dels på en skattesänkning. Skolan är Liberalernas högsta prioritet. Vi har förtroende för att skolans ledning förvaltar denna extra tilldelning. Målet är att vi i kommunen ska ha mindre klasser, högre andel utbildade lärare och en trygg individanpassad skolgång. Liberalerna anser att man inte ska ta ut mer skatt av kommuninvånarna än vad man behöver för att ha en effektiv förvaltning samt genomföra samhällsnyttiga tjänster på ett kvalitativt sätt. Kommunen går med mycket stora överskott i år och nästa år. En förändring i skattesatsen är därför motiverad. På sikt vill Liberalerna satsa mer på planering i kommunen. Det kräver en omorganisation, en högre ambition i styret och mer satsningar.”

Sverigedemokraterna:

”Vi fortsätter på vår inslagna väg med vårt paket ”Proaktivt vägval”. Som en del av detta ser vi en stärkt och positiv grund för skattesänkning. I år har punkter tillkommit samtidigt som andra punkter tagits bort, då de är genomförda, till exempel specialsökhundar och att våra skolungdomar åter får chans att göra klassbesök på Birka. Årets budget kretsar fortsatt kring tydligare riktlinjer och kravbilder, där fokus bland annat ligger på:

Stärka upp arbetet kring miljö, hälsa och riktlinjer i måltidsorganisationen.

• Implementera detektionsverktyg i kommunala datorer.

• Språkkrav vid anställning/upphandling inom äldreomsorgen.

• Införande av ett årligt pris för civilkurage.

• Ett kravfyllt integrationspaket.

• Uppsägning av hyreskontrakt för nyanlända, efter den obligatoriska 2-åriga etableringstidens slut.”

Miljöpartiet:

”Vår budget grundar sig på att politiken ska underlätta folks vardag, skapa förutsättningar för att leva i hela kommunen och göra allt vi kan för klimatet och vår miljö. Vi vill få in en långsiktighet och hållbarhet i kommunens alla verksamheter och ansvarsområden.

Några av våra satsningar:

•Upprätta en strategi för kommunens klimatomställning.

•Rädda Mälaren från övergödning.

• Munsö skola ska öppnas upp igen.

• Full uppräkning av elevpeng och lärarnas löner.

• Klimatsmart matproduktion i kommunens verksamheter.

• Storsatsa på äldrevårdens personal och arbetsmiljö.

• Investera i solceller, laddinfrastruktur och grönt el-avtal.

• Sluta med utförsäljningarna av kommunens ägor.

• Fler trygga gång- och cykelvägar i hela kommunen.

• Etablera biogasanläggning.”

Öpartiet:

”Vi säger nej till besparingskraven inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vi ökar på elevhälsan, lägger pengar på högre löner och sänker avgiften i kulturskolan. Vi vill utöka lärartätheten och fler pedagoger. Vi vill ha kvar Stockbygården och lägger pengar på att återöppna Munsö skola. Vi lägger också investeringstillägg på ett allaktivitetshus med tillhörande idrottshall och höjer föreningsbidraget. Vi vill behålla de kommunala baden vid Kärsgatan och Adelsö. Vi lägger även pengar till ett utegym vid Adelsö idrottsplats och på ett friskvårdsbidrag till äldre.”

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet har inget eget budgetförslag, men kommer eventuellt göra ett tillägg till socialdemokraternas budget.

EWA LINNROS

Läs också