Sanduddens skola växer

Sanduddens skola växer

En ny detaljplan för Sanduddens skola har klubbats. Det innebär att den befintliga skolan ska rivas för att ge plats åt nya lokaler för ytterligare drygt femhundra elever.

Många har turerna varit om hur fler skolplatser ska kunna erbjudas i kommunen. Det senaste är ett förslag om en treparallellig skola för 900 elever i Sandudden. Den 9 mars klubbades detaljplanen för Sanduddens nya f-9-skola igenom i ett stort sett enigt kommunfullmäktige.

Men alla tycker inte att den nya skolan är en bra idé. En av dem som är kritiska är Per Rosenblad, boende i Sandudden. Han poängterar att han inte är emot själva idén att bygga ut skolan men tycker att det finns många och allvarliga frågetecken som måste redas ut innan man klubbar igenom ett så stort beslut.

– Att Ekerö behöver mer skolplatser, det är jag och kommunen helt överens om. Den tidigare planen om en tvåparallellig skola hade jag inget emot, men att den nya skolan är mer än dubbelt så stor som den gamla är en helt annan sak, säger han.

Per Rosenblad är kritisk till flera saker. Han tycker att en så stor skola och hög byggnad ger Sandudden en helt ny karaktär, som han tycker rimmar illa med den småstadskänsla som kommunen uttrycker att de eftersträvar.

Arnulf Langlet, byggnadsnämndens ordförande, förstår oron, men menar att man gjort stora ansträngningar för att få till en byggnad som ska harmonisera med omkringliggande bebyggelse.

– Sedan är det en begränsad yta, med sina förutsättningar, så det har funnits en del att ta hänsyn till. Vi har fått göra avvägande, men jag upplever att det blivit bra, framförallt med ordentligt utrymme för barnen, säger han.

Han poängterar också att det är viktigt att veta att en detaljplan inte säger vad som ska byggas, utan vad som finns möjlighet att bygga. Och de ritningar som presenteras är den maximala byggplanen, inte nödvändigtvis vad det kommer landa i.

Men förutom själva skolbyggnaden känner Per Rosenblad också en stor oro för den kommande trafiksituationen med så många fler elever och personal i området.

– Det finns bara en tillfartsväg till skolan och den är brant med en skarp kurva. Redan idag kan det vara trångt med bilar på morgnarna. Jag är orolig för att det kommer kunna ske olyckor, säger han samtidigt som han siar om att fler bilar till Sand-

udden även kan öka på köerna in mot stan. Han lyfter också sin oro för avgasproblem.

– Sandudden ligger som en gryta. Hur blir luften när föräldrar till 900 elever kommer för att hämta och lämna sina barn? frågar han sig.

Arnulf Langlet menar att man tittat på trafikfrågan flera gånger och att flera justeringar gjorts för att göra trafiksituationen i Sandudden så bra som möjligt. Nya parkeringsplatser, platser för att stanna och släppa av eller hämta upp sina barn och en förlängd busslinje som ska förhindra trängsel är exempel på det.

– Våra tjänstemän har utrett detta noga. De är ändå utbildade experter så vi måste kunna förlita oss på det de säger, konstaterar han.

Men enligt Per Rosenblad har kommunens trafikutredning brister, framförallt för att den inte ens inkluderar trafiken till och från skolan. Inte heller bullerutredningen som gjorts tar hänsyn till att skolan kommer bli mer än dubbelt så stor.

– Att det är flera brister i underlagen vid ett så stort beslut tycker jag är allvarligt, avslutar han.

Tiden för överklagande av detaljplanen går ut 12 april.

HELEN BJURBERG

Läs också