Silviabos bygglov upphävt igen

Silviabos bygglov upphävt igen

Länsstyrelsen och nu även Mark- och miljödomstolen (MOD),  har beslutat att bygglovet för Silviabo ska återremitteras till kommunen, då man inte haft grannhörande. I och med detta har bygglovet återgiven upphävts.

I januari 2017 beviljade kommunen stiftelsen Silviahemmets bygglov för ”Silviabo”, två flerbostadshus på Drottningholmsmalmen. Bygglovet överklagades av grannar i området till länsstyrelsen, med påpekan om att husen stred mot detaljplanen för Drottningholmsmalmen. Bygglovet upphävdes efter att ha prövats i Mark- och miljööverdomstolen (MOÖD) 2018. Men husen var redan byggda.

Silviahemmet lämnade in en ny bygglovsansökan till kommunen som godkände  detta men utan att genomföra grannhörande, vilket lagen kräver om det sökta bygglovet går utanför detaljplanens krav och restriktioner.

Så är fallet då byggloven, som det står i MOD:s redovisning i domen, strider mot detaljplanen på flera punkter såsom byggnadsarea, volym, höjd, placering, marknivå, hårdgjorda ytor av asfalt, att det är ett lägenhetskomplex i ett villaområde och avsaknad av parkeringar på den egna fastigheten. Vidare underordnar sig inte byggnaderna omkringliggande bebyggelsemönster och uppnår inte detaljplanens krav på hög arkitektonisk kvalitet. Byggloven uppfyller inte heller detaljplanens syfte och avsikter som bland annat är att motverka förtätning av bebyggelsen i området och att bevara områdets kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Grannar överklagade det nya bygglov som kommunen godkänt. Lovet har nu fällts i både länsstyrelsen och MOD och är alltså åter upphävt.

– Kommunen kommer inte att hantera det ytterligare eftersom sökanden återtagit det ärende som domen avsåg. Sökanden har nu inkommit med nytt förslag istället som bygglovsenheten just nu handlägger, kommenterar Tommie Eriksson, miljö- och stadsbyggnadschef i kommunen.

Fredrik Sirberg (S), vice ordförande i byggnadsnämnden besökte MN:s radioprogram och fick frågan om varför kommunen missat att göra ett grannhörande, trots att lagen kräver det.

– Det är en bra fråga och jag kan inte svara på den eftersom vi i byggnadsnämnden förutsätter att det här sker när bygglovet handläggs. Men vi borde bli bättre. Vi kommer att göra om processen, man kommer att göra de här grannhörandena och sedan kommer samma resultat igen, så det blir bara en förlängning av processen. Det kommer inte att bli ett annat beslut. Överklagande är problematiskt, men rätten att överklaga är också en del i vår demokrati. Men det får inte gå till absurdum heller för det blir väldigt dyrt, sa Fredrik Sirberg (S).

EWA LINNROS

Läs också