Skärpta krav för husägare vid sotning

Högre krav på taksäkerhet har införts vilket innebär att de hus som inte har den skyddsutrustning som krävs på taket, kan få brandskyddskontrollen underkänd. Någon information om de skärpta kraven har dock inte gått ut till hushållen på Mälaröarna.

När en familj i ett hus på Ekerö i januari hade sotare hos sig för brandskyddskontroll, gick sotaren inte upp på taket då huset inte hade det takskydd som Södertörns brandförsvar kräver. I aviseringen för brandskyddskontrollen fanns dock ingen information om takskydd och då detta hus i början av förra året hade sotning, var det inga problem för sotaren att gå upp på taket.

– De skärpta kraven på taksäkerhet är inget som Södertörns brandförsvar enskilt utformat utan de kommer från en skärpt tolkning ur arbetsmiljösynpunkt. Kraven är inte nya men man har tidigare inte varit lika strikt i sin tolkning.

Annons

Bakgrunden till skärpningen är att det inträffat ett antal olyckor där sotningspersonal skadat sig svårt i samband med fall, vilket inneburit att vi idag inte längre accepterar lösningar som tidigare varit godkända, förklarar Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvar.

Utöver familjen ovan, är det flera som vittnar om samma brist på information och vad många frågar sig, är varför man inte gått ut med information om de skärpta kraven. I exemplet ovan kanske huset inte får godkänt i brandskyddsinspektionen, vilket i sin tur innebär att de inte får elda i sina kaminer. Hade de fått information i god tid före inspektionen, hade de också kunna åtgärda de brister som deras takskydd hade.

Lars-Göran Uddholm tycker att det är beklagligt att information om förändring inför brandskyddskontroll inte gått ut.

– Det aviseringssystem våra entreprenörer har klarar ännu inte att skicka med en bilaga. Här jobbas det på en lösning men den är inte klar. När det gäller information om sotning och brandskyddskontroll upplever vi att det är svårt att nå ut med den. Vi har gjort olika informationsinsatser bland annat i samband med att oseriösa aktörer är aktiva i vårt område och erbjuder tjänster till väsentligt högre priser än den av kommunen fastställda taxan. Åtgärder som många gånger dessutom är helt meningslösa eftersom de som utför dem saknar godkännande från oss, säger Lars-Göran Uddholm och tillägger:

– Den skärpning av reglerna för taksäkerhet som arbetsmiljöverket gjort har inte trängt igenom fullt ut i branschen och det förekommer därför att sotning utförs trots brister i taksäkerheten. Detta är naturligtvis olämpligt och vi jobbar med att få ökad förståelse för de skärpta reglerna bland personalen. I sammanhanget kan jag nämna att vi inte haft en enda fallolycka under 2017 vilket är väldigt glädjande.

Annons

MN har även sökt ansvarig på Skorstensfejarna som är det företag som kommunen upphandlat för sotning och också den entreprenör som var på plats i hushållet vi i texten har som exempel. De frågor vi söker svar på är om hushåll blir underkända då besiktningsmannen inte gått upp på taket på grund av bristande taksäkerhet. Andra frågan är om kunderna faktureras för återbesiktning efter det att taksäkerheten ordnats och i så fall,  är det rimligt att fakturera återbesöket då ingen information om skärpta krav meddelats i tid före besiktning?

Dessvärre har vi inte fått kontakt med någon på Skorstensfejarna.

Det som krävs för att taksäkerheten ska vara godkänd, är flera delar. Södertörns brandförsvars säkerhetskrav:

>> Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

Det är i övergången mellan markstege och takstege de flesta fallolyckorna sker.

>> Utvändig eller invändig uppgång 

När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång.

Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten.

Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor/arbetsbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

>> Bärläktstege/takstege

Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.

>> Bärighet

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

>> Laghänvisning

Krav på skydd mot fall finns i BBR (Boverkets byggregler) avsnitt 8:2 och omfattar skydd mot att halka och snubbla samt fall från höjder som avser trappor och ramper, taksäkerhet, fönster, balkonger och andra öppningar i byggnader samt säkerhet på tak.        

EWA LINNROS

 

Läs också