Skola för 900 elever planeras

Skola för 900 elever planeras

Skolbyggnad i tre våningar på 11 000 kvadratmeter och ny bollhall

En ny skola med tillhörande idrottshall för 900 elever planeras, vilket innebär en skolbyggnad på totalt cirka 11 000 kvadratmeter. Skolan är tänkt att placeras vid Bryggavägen och intill bokskogen, vilket åter väckt oro för Ekebyhovsdalens bevarande.

Den nya skolan som ska ersätta Ekebyhovskolans befintliga lokaler, är tänkt att placeras vid Bryggavägen. Området för byggnationen utgörs idag i  huvudsak av jordbruksmark och naturmark.

Ett detaljplaneförslag för nya skolan har varit ute på så kallat samråd, där synpunkter på förslaget kan skickas in till kommunen. Ekerö Munsö hembygdsförening har lämnar sitt yttrande och säger att den föreslagna planen kommer att få stora negativa konsekvenser för Ekebyhovs slottsmiljö.

– Skolan läggs i den kulturhistoriska miljön runt Ekebyhovs slott och tar en stor bit av den öppna ytan som finns idag. Den här skolan ska rymma 900 elever jämfört med Tappströmsskolan som har 500 elever. Man ska dessutom bygga en bollhall precis i slutningen upp mot bokskogen. Vi tycker att man måste värna om den här miljön väldigt noga och inte ha mera bebyggelse, säger Christer Berglund från Ekerö Munsö hembygdsförening.

Trafiksituationen är en annan aspekt som hembygdsföreningen ytrat sig kring.

– Det är ett känt faktum att alla våra skolar alstrar mycket trafik eftersom föräldrar lämnar och hämtar sina barn med bil.Vi är övertygade om att flertalet föräldrar som kommer att använda bilen kommer angöra skolan via Björkuddsvägen och allén, eftersom Bryggavägen från Ekerövägen redan idag är hårt trafikerad. Förutom trafik till Gällstaö, färjan och till industriområdet med mera, kommer också en ökning av trafiken att ske när den nya bostadsbebyggelsen vid Tappsund är tagen i bruk, säger Christer Berglund.

Kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) håller med om att Ekebyhovsdalen är viktig för kommunens framtid och att det är en kulturmiljö som kommunens ska vårda.

– Det tycker jag har fungerat väl. Men när det gäller skolor är det också viktigt att placera dem på ett bra sätt och det är inte så lätt. De ska helst ligga så att barnen själva kan ta sig till och från skolan, att cykla och gå på ett säkert sätt. Skolan ska ligga mitt i byn och inte för långt från bebyggelse. Just den här placeringen kan jag ändå tycka är bra då den ligger i förlängningen på Bryggavägen där vi har Gustavslund och lite nyare exploateringar. När man väger för och nackdelar mot varandra, tror jag att det kan vara en lämplig placering. Jag tycker att det är en fördel om vi får många barn i området som tar till sig kulturmiljön, säger Adam Reuterskiöld som också poängterar att man har tittat på många olika alternativ innan det att man valt denna plats.

Den kulturmiljöanalys  som utförts är baserad på en skola för 500 elever och inte 900 som här är fallet. I analysen bedöms bland annat anläggningar eller bebyggelse som tränger sig på eller som konkurrerar med allén, få stora negativa konsekvenser för entrén till Ekebyhov. ”Uppstickande anläggningar eller element, såsom till exempel stängsel och belysning kopplat till fotbollsplanen kan påverka upplevelsen av allén och bör undvikas i nära anslutning till allén”. För alla åtgärder som innebär ett ingrepp i allén krävs dispens från Länsstyrelsen.

– Det här är ett område som vi ska bevara och inte bebygga med bostäder och vi ska göra byggnationen av skolan på ett varsamt sätt. Vi kan exempelvis titta på Kristinebergs slott som är byggt på 1700-talet och som numera ligger mitt i en stad. För oss tror jag att det är viktigt att behålla kulturmiljön på ett bra sätt, samtidigt som vi ger lekplatser eller skolor till barnen, säger Adam Reuterskiöld och Christer Berglund kommenterar:

– Jämförelsen med Kristinebergs slott är inte relevant, den byggnaden används som skola. Men i Ekebyhov ska det byggas en skola som är kanske 70, 80 meter lång och tre våningar hög. Det kommer med andra ord att vara en bastant huskropp som ska ligga mitt i det här området, en skola dubbelt så stor som Tappströmsskolan. Ekerö kommuns egen slogan ”Kulturens övärld” kommer att bli enbart tomma ord om planen genomförs, säger Christer Berglund.

Nu tittar man på de synpunkter som inkommit till kommunen. Efter det justeras och kompletteras planförslaget om det behövs. Därefter ställs det slutliga planförslaget ut under minst tre veckor, bland annat på kommunens hemsida och på biblioteket i Ekerö centrum. Under utställningstiden är det återigen möjligt att skicka skriftliga synpunkter på planförslaget till kommunen.

EWA LINNROS

Läs också