Skyttegille avhyst från Lovö

Mälaröarnas skyttegille (MSG) har haft sin verksamhet på Lovö sedan 1940-talet. De arrenderar marken av Statens fastighetsverk (SFV), men SFV vill inte förlänga avtalet med gillet. Den 19 september bytte Kronofogdemyndigheten låset till skyttegillets paviljong. 

På plats fanns förutom några medlemmar, även kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och kommunstyrelsens förste vice ordförande Ove Wallin (C).  

Annons

– Det här är en av de saker som vi jobbar med som inte är kommunala frågor, men som är viktiga för våra medborgare. Jag tycker att det är ett dåligt beslut och det är därför jag är här idag. Tillgången till en skjutbana är viktigt för kommunen med tanke på vår viltstam och alla viltolyckor. Sedan är det också ett idrottsutövande som vi går miste om i kommunen. Så det finns alla skäl att man ska försöka bevara de här skjutbanorna som finns kvar, säger Adam Reuterskiöld.

MSG har under lång tid arrenderat mark av SFV på Lovö. 2015 tvingades MSG att säga upp sitt befintliga avtal med SFV och underteckna ett nytt tidsbegränsat avtal med anledning av bygget av en trafikplats för Förbifart Stockholm.

– Vi fick vi ett skriftligt löfte i form av en avsiktsförklaring, vilken stipulerade att nya förhandlingar skulle upptas när förbifartsbygget var klart. Vi, tillsammans med Trafikverket och Statens fastighetsverk, var överens om en liten justering av banan som Trafikverket skulle stå för under förutsättning att vi fick ett nytt avtal med Statens fastighetsverk, berättar Patrik Wetterqvist, ordförande i  MSG. Han fortsätter:

–  Sedan visade det sig att det inte blir den trafikläggningen som skulle påverka vår bana. Men då säger Statens fastighetsverk att vi är uppsagda ändå.

Annons

Jan Olov Westerberg, tillförordnad fastighetsdirektör på SFV, svarar skriftligen: 

”SFV har inte gett något löfte om återflyttning för skyttegillet efter att arbetsperioden för förbifartsprojektet var över. Skälen till att SFV meddelar att något nytt avtal inte är aktuellt, är att en samlad bedömning har gjorts av lämpligheten i att bedriva denna typ av verksamhet inom ett naturreservat, tillika buffertzon kring världsarvet Drottningholm samt ett område där besökstalen kommer att öka framgent. SFV har, som företrädare för markägaren och förvaltare av marken, också ett ansvar för att göra en sådan bedömning, inkluderande säkerhet med mera.”

De punkter som SFV tar upp som orsak till uppsägningen var buller, säkerhet och att det är ett naturskyddsområde. Patrik Wetterqvist efterfrågade då beslutsunderlag, men något sådant fanns inte.

– Dessutom, när det gäller tillstånd för verksamheten utifrån en riskanalys, är det polisen som sköter detta. Vi har tillstånd från polisen, länsstyrelsen och kommunen. Vi har inte haft ett enda tillbud sedan 1947. Men detta till trots, håller Statens fastighetsverk fast vid sitt beslut att vi ska bort. Jag bad om ett skriftligt beslut men det har jag ännu inte fått, berättar Patrik Wetterqvist.

Jan Olov Westerberg på SFV kommenterar också att ”från det att arrendeavtalet löpte ut hösten 2017, har skyttegillet underlåtit att bortföra de anläggningar som man enligt gällande avtal skulle ha avvecklat. SFV kan inte, som företrädare för markägaren, acceptera detta och har för att hävda statens rätt varit tvungna att begära handräckning. Skyttegillet har haft flera möjligheter att själva fullfölja det gällande avtalet, men har inte gjort så.”

– Det är nonsens att vi har haft möjlighet att avflytta oss. Vi har hela tiden framfört att det för oss som ideell förening är ekonomiskt omöjligt och att deras beslut driver oss i konkurs. Vår ståndpunkt sedan beslutet i höstas har hela tiden varit och är fortfarande att någon sorts misstag har begåtts. Detta med tanke på de uddlösa och ogiltiga argument Statens fastighetsverk framfört. Hela hanteringen av denna fråga har fått mig och flera andra inblandade att fullständigt tappa förtroendet för denna statliga myndighet. Flera av oss mår genuint dåligt av att utsättas för det maktmissbruk enskilda tjänstemän bedriver, säger Patrik Wetterqvist som framhåller att utöver föreningsnyttan, fyller skyttegillet en viktig samhällsnytta. 

– Tar man bort jägare från ett lokalt område får vi ett ökat problem med viltolyckor, viltskador och skador på gröda. Här gör vildsvinsstammen, som har fördubblats på tre år, stor skada, berättar Patrik Wetterqvist.

MSG har 350 medlemmar och Patrik Wetterqvist tror att antalet jägare på Mälaröarna är cirka 450 stycken. Enligt lagen måste jägare öva och skottställa (justering av sikte, reds anm.) sina vapen innan jakt.

– Om vår skjutbana försvinner kommer det att skjutas lokalt. Det vill säga, har du mark som är stor, så har du laglig rätt att skjuta på din egen mark. Det är vad som kommer att ske och det är inte bra, säger Patrik Wetterqvist.

Adam Reuterskiöld kommer fortsätta att arbeta hårt för skyttegillets sak.

– Det är lätt att lägga ner en skjutbana men väldigt svårt att hitta en plats och bygga upp en ny. Jag har haft pågående diskussioner med Statens fastighetsverk, men vi har inte kommit någon vart. Men jag har inbokade möten även efter idag och jag hoppas att vi kan komma fram till en bra lösning, säger Adam Reuterskiöld.

EWA LINNROS

Läs också