Stadigt mot 30 000 invånare

Stadigt mot 30 000 invånare

Under 2020 ökade Sveriges befolkning med 0,5 procent, vilket är den lägsta ökningen på 15 år. Även Ekerö kommun hade en förhållandevis låg ökning, men ännu är kurvan stadigt uppåtgående på samma sätt som den varit så länge som någon kan minnas.

– Kommunen har haft en positiv befolkningsökning så långt tillbaka som jag kan se i SCB:s statistik. Den har varit varierande från år till år, men kurvan är stabilt uppåtpekande, säger Thomas Hammarström, plankoordinator på kommunen.

Den 31 december hade kommunen 28 879 invånare, vilket var en ökning med 189 personer under 2020. Året dessförinnan var motsvarande siffra 382 och under 2018 ökade kommunens befolkning med 555 personer. Ökningstakten påverkas delvis av balansen mellan antalet födda och avlidna, men även av hur många som flyttar till och från kommunen.

– Under 2020 var det lite färre personer än tidigare som flyttade till kommunen och tyvärr även något fler som avled. Byggandet har också gått ner, vilket påverkar siffrorna, säger Thomas Hammarström.
Under 2018, då inflyttningen var stor, byggdes 358 bostäder, men 2019 bara 53 stycken och för 2020 är den preliminära siffran 67 bostäder. En del av befolkningsökningen hänger också ihop med generationsskifte i många bostäder då äldre ensamstående personer säljer till barnfamiljer.

Befolkningen ökar över hela kommunen och Thomas Hammarström kan inte se några särskilt expansiva områden, annat än att befolkningen ökar där bostäderna byggs, vilket generellt sett är i anslutning till befintlig bebyggelse i enlighet med kommunens översiktsplan.

– Under senaste året har till exempel Fredriksstrandsvägen på Ekerö och nya flerfamiljshusen vid Jungfrusund stått för en del av ökningen medan det också finns en mer utspridd ökning över i stort sett hela kommunen.

När det gäller hur Mälaröarnas befolkning kommer utvecklas framöver säger prognoserna att inflyttningen kommer att fortsätta. Kommunens vision är att 2030 ska invånarantalet vara 35 000 och 2050 ska det ha ökat till 40 000.

Befolkningsstatistiken och prognoserna ligger till grund för mycket av kommunens arbete. Såväl skolutveckling, socialtjänstens prioriteringar när det gäller till exempel äldreboenden samt infrastruktursatningar, hänger ihop med hur man tror att befolkningsunderlaget ser ut framöver.

– När det gäller bostadsbyggandet har vi precis infört ett nytt arbetssätt för våra detaljplaner som är exploatörsdrivet istället för att kommunen initierar var det ska byggas. Det betyder att företag eller privatpersoner driver och bekostar arbetet med detaljplanen, medan kommunen ställer krav, granskar och hanterar myndighetsutövningen vilket förhoppningsvis kommer att betyda att vi kommer kunna anta fler planer framöver, säger Thomas Hammarström.

LO BÄCKLINDER

Läs också